Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Rzeczowe aktywa trwałe w świetle regulacji ustawy o rachunkowości MSSF/MSR oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rzeczowe aktywa trwałe w świetle regulacji ustawy o rachunkowości MSSF/MSR oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„Rzeczowe aktywa trwałe w świetle regulacji ustawy o rachunkowości MSSF/MSR oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Treści kształcenia:

1. Definicja i zakres rzeczowych aktywów trwałych

2. Zasady ujmowania

3. Początkowa wycena rzeczowych aktywów trwałych:

 • składniki ceny nabycia bądź kosztów wytwarzania,
 • ustalanie ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia,
 • aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego zgodnie z MSR 23.

4. Zmiana wartości początkowej według MSSF/MSR

 • przyłączenie lub odłączenie części składowych,
 • ulepszenie rzeczowych aktywów trwałych oraz ich generalne remonty i przeglądy,
 • zmiany istniejących zobowiązań o podobnym charakterze w świetle KIMSF1.

5. Wycena rzeczowych aktywów po początkowym ujęciu:

 •   model ceny nabycia, kosztu wytworzenia oraz oparty na wartości przeszacowanej,
 •   zmiana przyjętego modelu.

 6. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych:

 •  identyfikacja składników rzeczowych aktywów trwałych podlegających amortyzacji,
 •  części składowe (komponenty) rzeczowych aktywów trwałych,
 •  odpisy aktualizujące wartość,
 •  korekta wartości podlegającej amortyzacji (przeszacowanie, ulepszenie, odpisy aktualizujące, metody  amortyzacji).

7. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych

 •  przesłanki utraty wartości,
 •  ustalenie wartości odzyskiwalnej,
 •  ujęcie odpisu z tytułu utraty wartości oraz jego odwrócenie.

8. Usunięcie rzeczowych aktywów trwałych ze sprawozdania finansowego

 •  kryteria dokonywania wyłączeń,
 •  częściowa likwidacja bądź sprzedaż rzeczowych składników majątku,
 •  odrzucenie odpisu.

9. Usunięcie pozycji rzeczowych aktywów trwałych ze sprawozdania finansowego

10. Zmiana klasyfikacji rzeczowych aktywów trwałych

11. Przeznaczenie rzeczowych składników do likwidacji

 •  kryteria zakwalifikowane do likwidacji lub sprzedaży,
 •  wycena tych aktywów,
 •  ujęcie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości i jego odwrócenie.

12. Ujawnienie informacji dotyczących rzeczowych aktywów trwałych w świetle MSSF/MSR oraz według Ustawy o rachunkowości.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowoseminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 •  doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 •  wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 •  przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Ilona Bienias - biegły rewident, specjalista ds. rachunkowości. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO