Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych

RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: "RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych"

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. RODO - stan na dzień dzisiejszy.

3. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO

4. Wskazówki interpretacyjne w RODO.

5. Źródła wiedzy o danych osobowych:

- akty prawne mówiące o danych osobowych w kontekście krajowym i europejskim

- podstawowe informacje o hierarchii źródeł prawa krajowego i unijnego

- pozaustawowe źródła wiedzy

6. Zmiany w podstawowych definicjach oraz nowe definicje i terminy w RODO.

7. Unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych.

8. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych:

- zasady przetwarzania danych w RODO

- przesłanki przetwarzania danych na gruncie danych RODO

9. Powierzenie przetwarzania danych.

10. Transgraniczne przetwarzanie danych, w tym państwa trzecie.

11. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód:

- zgoda osoby dorosłej

- zgoda dziecka

- zgoda wyrażana za pośrednictwem systemów informatycznych

12. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych oraz sposób przetwarzania danych wrażliwych według RODO:

- przetwarzanie danych wrażliwych, w szczególności o stanie zdrowia

- anonimizacja i pseudonimizacja danych wrażliwych

13. Przetwarzanie danych nie wymagających identyfikacji:

- zasady dopuszczalności

 - pojęcie identyfikacji

- rodzaje danych osobowych

14.Zabezpieczenia organizacyjne (dokumentacja, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych).

15. Obowiązki administratorów danych.

16. Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności.

17. Prawa osób, których dane dotyczą - omówienie nowych oraz zmodyfikowanych praw:

- katalog praw dotychczasowych i ich kształt według RODO

- prawo do bycia zapomnianym - wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające

- prawo do przenoszenia danych

- poprawianie i usuwanie danych

- prawo sprzeciwu

18. Fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych:

- w jaki sposób należy zapewnić bezpieczeństwo fizyczne

- problematyka nieprecyzyjnych sformułowań

19. Zgłaszanie incydentów.

20. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

21. Przekazywanie danych do państw trzecich.

22. Pytania i odpowiedzi uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Łukasz Pietruk - radca prawny , absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”.

Pan Ł. Pietruk świadczy usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych oraz od 2006 roku prowadzi szkolenia z tej dziedziny dla wielu instytucji. Posiada również własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO