Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Rezerwy w rachunkowości i podatkach

Rezerwy w rachunkowości i podatkach

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2015-04-27
Typ:
Tryb:
pon
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

„Rezerwy w rachunkowości i podatkach”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Istota rezerw w rachunkowości.

2. Klasyfikacja rezerw.

3. Rezerwy na zobowiązania i ich charakterystyka.

4. Rezerwy na restrukturyzację, świadczenia pracownicze, podatek odroczony, na koszty demontażu i inne.

5. Wycena rezerw, zobowiązań warunkowych i należności warunkowych.

6. Wymogi dotyczące ujawnienia.

7. Rezerwy kapitałowe.

8. Korekty wartości aktywów:

 • ogólne zasady i przesłanki przeprowadzenia korekty wartości aktywów,
 • korekty wyceny amortyzowanych środków trwałych,
 • korekty wartości należności,
 • korekty wartości aktywów inwestycyjnych,
 • pozostałe korekty wartości aktywów trwałych i obrotowych.

9. Rezerwy a prawo podatkowe:

 • przesłanki różnic w traktowaniu rezerw,
 • skutki podatkowe rezerw na zobowiązania,
 • rezerwy kapitałowe a prawo podatkowe,
 • skutki podatkowe korekt wartości aktywów.

10. Wymogi dotyczące ujawnienia rezerw, zobowiązań warunkowych i aktywów  warunkowych 

11. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe w ustawie o rachunkowości w Krajowym Standardzie oraz MSR

 • regulacje zbieżne,
 • obszary uregulowane odmiennie,
 • problemy nieuregulowane na gruncie prawa polskiego.

12. Rozwiązania praktyczne

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.)


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani mgr Ilona Bienias - biegły rewident, długoletni wykładowca SKwP. Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO