Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Rezerwy i odpisy aktualizujące utratę wartości aktywów w prawie bilansowym

Rezerwy i odpisy aktualizujące utratę wartości aktywów w prawie bilansowym

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pt
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs- „Rezerwy i odpisy aktualizujące utratę wartości aktywów w prawie bilansowym z uwzględnieniem rezerw i odpisów aktualizujących w jednostkach sektora finansów publicznych”.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul. Kazimierza Wielkiego 19

Treści kształcenia:

1. Rezerwy na świadczenia pracownicze.

2. Rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu:- udzielonych gwarancji i potrąceń- operacji kredytowych- skutków toczącego się postępowania sądowego.

3. Przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją.

4. Rezerwy tworzone w związku z zagrożeniem utraty zdolności do kontynuowania  działania.

5. Rezerwy na koszty demontażu i usunięcia składników aktywów.

6. Bierne rozliczenia międzyokresowe z tytułu oszacowanych kosztów.

7. Rezerwy na zwroty produktów i towarów.

8. Ujawnienie zobowiązań warunkowych.

9. Wycena, wykorzystanie i rozwiązanie rezerwy oraz prezentacja w sprawozdaniu  finansowym.

10.Poręczenia i gwarancje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

11. Rezerwa na podatek odroczony.

12. Odpisy aktualizujące aktywa, obowiązek ich tworzenia:

  • ujęcie w księgach rachunkowych (tworzenie, wykorzystanie i rozwiązanie w tym odpisy aktualizujące należności, środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, zapasy).

13. Skutki podatkowe tworzenia, wykorzystywania i rozwiązywania rezerw i odpisów aktualizujących aktywa.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.)


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Ilona Bienias. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO