Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img REWOLUCJA W PŁATNOŚCIACH 2019/2020 – CIT,PIT, VAT

REWOLUCJA W PŁATNOŚCIACH 2019/2020 – CIT,PIT, VAT

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2020-01-16
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa kursu "REWOLUCJA  W  PŁATNOŚCIACH  2019/2020 – CIT,PIT, VAT "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

 

Treści kształcenia:

Na przełomie roku 2019/2020 wchodzi w życie szereg przepisów związanych z płatnościami, które w rewolucyjny sposób wpłynie na rozliczenie CIT, PIT i VAT.  W szczególności należy zwrócić uwagę na zmianę regulacji w zakresie terminów płatności w obrocie gospodarczym, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz obowiązek realizowania przelewu na rachunki bankowe zgłoszone organom podatkowym.  Oprócz ulgi na złe długi w VAT pojawi się również ulga na złe długi w CIT i PIT.  Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów ww. zmian.

 1. Zagadnienia ogólne – aspekty z zakresu prawa cywilnego.
 2. Zasada swobody umów.
 3. Pozycja prawna wierzyciela.
 4. Pozycja prawna dłużnika.
 5. Świadczenie pieniężne jako świadczenie.
 6. Znaczenie terminu płatności.

      I Terminy płatności w obrocie gospodarczym 

 1. Cel regulacji.
 2. Zakres podmiotowy zastosowania.
 3. Znaczenie pozycji prawnej dłużnika dla terminów płatności. 
 4. Jak postępować w przypadku gdy dłużnika jest podmiotem prywatnym ?
 5. Jak postępować w przypadku gdy dłużnika jest podmiotem publicznym ?
 6. Znaczenie pozycji prawnej wierzyciela dla terminów płatności ?
 7. Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest dużym przedsiębiorcą ?
 8. Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel nie jest dużym przedsiębiorcą ?
 9. Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem publicznym innym niż podmiot leczniczy ?
 10. Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem leczniczym ?
 11. Zasady badania statusu wierzyciela oraz dłużnika.
 12. Znaczenie oświadczeń.
 13. Domniemania wynikające ze złożonych oświadczeń.
 14. Znaczenie zapisów umownych.
 15. Kiedy ma miejsce pokrzywdzenie wierzyciela ?
 16. Kiedy postanowienia umowne w zakresie terminów płatności należy uznać za nieważne ?
 17. Terminy płatności umowne a terminy płatności wynikające z ustawy.
 18. Zasady naliczania odsetek. Co w przypadku braku naliczania odsetek ?
 19. Prawo odstąpienia od umowy oraz prawo wypowiedzenia umowy.
 20. Rekompensaty.
 21. Obowiązki sprawozdawcze. 

    II. Skutki w CIT i PIT.

 1. Kiedy korekta podstawy opodatkowania ?
 2. Kiedy korekta straty na źródle przychodów ?
 3. Kiedy korekta w rozliczeniu rocznym ?
 4. Kiedy korekta w rozliczeniu miesięcznym ?
 5. Korekta w przypadku wierzyciela.
 6. Korekta w przypadku dłużnika.
 7. Kiedy uprawnienie ?
 8. Kiedy obowiązek ?
 9. Co w przypadku gdy podstawa opodatkowania albo strata na źródle przychodów są niewystarczające do dokonania korekty ?
 10. Warunki formalne.
 11. Co w przypadku gdy wierzytelności zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ? Odpisy aktualizujące na wierzytelności.  Wierzytelności odpisane jako nieściągalne.  Znaczenie uprawdopodobnienia. Znaczenie udokumentowania.  Wierzytelności umorzone.  Straty z tytułu zbycia wierzytelności.  Wierzytelności przedawnione. 
 12. Jak postępowania w przypadku produkcji albo handlu ?
 13. Zasady dokonywania korekty powrotnej.

 

      III Skutki w VAT.

 1. Ulga na złe długi. 
 2. Sytuacja wierzyciela.
 3. Sytuacja dłużnika.
 4. Kiedy uprawnienia ?
 5. Kiedy obowiązek ?
 6. Warunki formalne.
 7. Zasady dokonywania korekty powrotnej.
 8. Ulga na złe długi w VAT a ulga na złe długi w CIT i PT.
 9. Znaczenie zmian w terminach płatności w obrocie gospodarczym.
 10. Podzielona płatność.
 11. Podzielona płatność obligatoryjna.
 12. Podzielona płatność fakultatywna.
 13. Obowiązki dostawcy towarów / świadczącego usługę.
 14. Obowiązki nabywcy towarów / kupującego usługę.
 15. Rachunek podstawowy a rachunek VAT.
 16. Dedykowany komunikat przelewu.
 17. Przelewy w paczkach.
 18. Sankcje dla dostawcy towarów / świadczącego usługę.
 19. Sankcje dla nabywcy towarów / kupującego usługę.
 20. Podzielona płatność a korekta kosztów uzyskania przychodów.
 21. Regulacja przejściowe.
 22. Elektroniczny rejestr podatników VAT.
 23. Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego.
 24. Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego a korekta kosztów uzyskania przychodów.
 25. Regulacja przejściowe.
 26. Kiedy solidarna odpowiedzialność ?
 27. Znaczenie zawiadomienia.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

Wykładowca 

   Marcin Górski 

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i 

 

 

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO