Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img REWOLUCJA W PŁATNOŚCIACH 2019/2020 – CIT,PIT, VAT

REWOLUCJA W PŁATNOŚCIACH 2019/2020 – CIT,PIT, VAT

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2020-01-16
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa kursu "REWOLUCJA  W  PŁATNOŚCIACH  2019/2020 – CIT,PIT, VAT "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

 

Treści kształcenia:

Na przełomie roku 2019/2020 wchodzi w życie szereg przepisów związanych z płatnościami, które w rewolucyjny sposób wpłynie na rozliczenie CIT, PIT i VAT.  W szczególności należy zwrócić uwagę na zmianę regulacji w zakresie terminów płatności w obrocie gospodarczym, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz obowiązek realizowania przelewu na rachunki bankowe zgłoszone organom podatkowym.  Oprócz ulgi na złe długi w VAT pojawi się również ulga na złe długi w CIT i PIT.  Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów ww. zmian.

Zagadnienia ogólne – aspekty z zakresu prawa cywilnego.
-Zasada swobody umów.
-Pozycja prawna wierzyciela.
-Pozycja prawna dłużnika.
-Świadczenie pieniężne jako świadczenie.
-Znaczenie terminu płatności.

      I Terminy płatności w obrocie gospodarczym

-Cel regulacji.
-Zakres podmiotowy zastosowania.
-Znaczenie pozycji prawnej dłużnika dla terminów płatności.
-Jak postępować w przypadku gdy dłużnika jest podmiotem prywatnym ?
-Jak postępować w przypadku gdy dłużnika jest podmiotem publicznym ?
-Znaczenie pozycji prawnej wierzyciela dla terminów płatności ?
-Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest dużym przedsiębiorcą ?
-Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel nie jest dużym przedsiębiorcą ?
-Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem publicznym innym niż podmiot leczniczy ?
-Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem leczniczym ?
-Zasady badania statusu wierzyciela oraz dłużnika.
-Znaczenie oświadczeń.
-Domniemania wynikające ze złożonych oświadczeń.
-Znaczenie zapisów umownych.
-Kiedy ma miejsce pokrzywdzenie wierzyciela ?
-Kiedy postanowienia umowne w zakresie terminów płatności należy uznać za nieważne ?
-Terminy płatności umowne a terminy płatności wynikające z ustawy.
-Zasady naliczania odsetek. Co w przypadku braku naliczania odsetek ?
-Prawo odstąpienia od umowy oraz prawo wypowiedzenia umowy.
-Rekompensaty.
-Obowiązki sprawozdawcze.

    II. Skutki w CIT i PIT.

-Kiedy korekta podstawy opodatkowania ?
-Kiedy korekta straty na źródle przychodów ?
-Kiedy korekta w rozliczeniu rocznym ?
-Kiedy korekta w rozliczeniu miesięcznym ?
-Korekta w przypadku wierzyciela.
-Korekta w przypadku dłużnika.
-Kiedy uprawnienie ?
-Kiedy obowiązek ?
-Co w przypadku gdy podstawa opodatkowania albo strata na źródle przychodów są niewystarczające do dokonania korekty ?
-Warunki formalne.
-Co w przypadku gdy wierzytelności zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ? Odpisy aktualizujące na wierzytelności.  Wierzytelności odpisane jako nieściągalne.  Znaczenie uprawdopodobnienia. Znaczenie udokumentowania.  Wierzytelności umorzone.  Straty z tytułu zbycia wierzytelności.  Wierzytelności przedawnione.
-Jak postępowania w przypadku produkcji albo handlu ?
-Zasady dokonywania korekty powrotnej.
 

   III Skutki w VAT.

-Ulga na złe długi.
-Sytuacja wierzyciela.
-Sytuacja dłużnika.
-Kiedy uprawnienia ?
-Kiedy obowiązek ?
-Warunki formalne.
-Zasady dokonywania korekty powrotnej.
-Ulga na złe długi w VAT a ulga na złe długi w CIT i PT.
-Znaczenie zmian w terminach płatności w obrocie gospodarczym.
-Podzielona płatność.
-Podzielona płatność obligatoryjna.
-Podzielona płatność fakultatywna.
-Obowiązki dostawcy towarów / świadczącego usługę.
-Obowiązki nabywcy towarów / kupującego usługę.
-Rachunek podstawowy a rachunek VAT.
-Dedykowany komunikat przelewu.
-Przelewy w paczkach.
-Sankcje dla dostawcy towarów / świadczącego usługę.
-Sankcje dla nabywcy towarów / kupującego usługę.
-Podzielona płatność a korekta kosztów uzyskania przychodów.
-Regulacja przejściowe.
-Elektroniczny rejestr podatników VAT.
-Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego.
-Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego a korekta kosztów uzyskania przychodów.
-Regulacja przejściowe.
-Kiedy solidarna odpowiedzialność ?
-Znaczenie zawiadomienia.
 

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

Wykładowca 

   Marcin Górski 

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i 

 

 

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO