Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, seminarium
Opłata:
370,- zł od osoby

REWOLUCJA  W  PŁATNOŚCIACH  2019/2020 – CIT,PIT, VAT 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu : 10 lutego  2020

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Miejsce kursu :  ul Kopernika 8/2  33-100 Tarnów

Treści kształcenia:

Na przełomie roku 2019/2020 wchodzi w życie szereg przepisów związanych z płatnościami, które w rewolucyjny sposób wpłynie na rozliczenie CIT, PIT i VAT.  W szczególności należy zwrócić uwagę na zmianę regulacji w zakresie terminów płatności w obrocie gospodarczym, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz obowiązek realizowania przelewu na rachunki bankowe zgłoszone organom podatkowym.  Oprócz ulgi na złe długi w VAT pojawi się również ulga na złe długi w CIT i PIT.  Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów ww. zmian.

Zagadnienia ogólne – aspekty z zakresu prawa cywilnego.
- Zasada swobody umów.
- Pozycja prawna wierzyciela.
- Pozycja prawna dłużnika.
- Świadczenie pieniężne jako świadczenie.
- Znaczenie terminu płatności.

 I Terminy płatności w obrocie gospodarczym

- Cel regulacji.
- Zakres podmiotowy zastosowania.
- Znaczenie pozycji prawnej dłużnika dla terminów płatności.
- Jak postępować w przypadku gdy dłużnika jest podmiotem prywatnym ?
- Jak postępować w przypadku gdy dłużnika jest podmiotem publicznym ?
- Znaczenie pozycji prawnej wierzyciela dla terminów płatności ?
- Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest dużym przedsiębiorcą ?
- Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel nie jest dużym przedsiębiorcą ?
- Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem publicznym innym niż podmiot leczniczy ?
- Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem leczniczym ?
- Zasady badania statusu wierzyciela oraz dłużnika.
- Znaczenie oświadczeń.
- Domniemania wynikające ze złożonych oświadczeń.
- Znaczenie zapisów umownych.
- Kiedy ma miejsce pokrzywdzenie wierzyciela ?
- Kiedy postanowienia umowne w zakresie terminów płatności należy uznać za nieważne ?
- Terminy płatności umowne a terminy płatności wynikające z ustawy.
- Zasady naliczania odsetek. Co w przypadku braku naliczania odsetek ?
- Prawo odstąpienia od umowy oraz prawo wypowiedzenia umowy.
- Rekompensaty.
- Obowiązki sprawozdawcze.

II. Skutki w CIT i PIT.

- Kiedy korekta podstawy opodatkowania ?
- Kiedy korekta straty na źródle przychodów ?
- Kiedy korekta w rozliczeniu rocznym ?
- Kiedy korekta w rozliczeniu miesięcznym ?
- Korekta w przypadku wierzyciela.
- Korekta w przypadku dłużnika.
- Kiedy uprawnienie ?
- Kiedy obowiązek ?
- Co w przypadku gdy podstawa opodatkowania albo strata na źródle przychodów są niewystarczające do dokonania korekty ?
- Warunki formalne.
- Co w przypadku gdy wierzytelności zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ? Odpisy aktualizujące na wierzytelności.  Wierzytelności odpisane jako       nieściągalne.  Znaczenie uprawdopodobnienia. Znaczenie udokumentowania.  Wierzytelności umorzone.  Straty z tytułu zbycia wierzytelności.  Wierzytelności przedawnione.
- Jak postępowania w przypadku produkcji albo handlu ?
- Zasady dokonywania korekty powrotnej.

III Skutki w VAT.

- Ulga na złe długi.
- Sytuacja wierzyciela.
- Sytuacja dłużnika.
- Kiedy uprawnienia ?
- Kiedy obowiązek ?
- Warunki formalne.
- Zasady dokonywania korekty powrotnej.
- Ulga na złe długi w VAT a ulga na złe długi w CIT i PT.
- Znaczenie zmian w terminach płatności w obrocie gospodarczym.
- Podzielona płatność.
- Podzielona płatność obligatoryjna.
- Podzielona płatność fakultatywna.
- Obowiązki dostawcy towarów / świadczącego usługę.
- Obowiązki nabywcy towarów / kupującego usługę.
- Rachunek podstawowy a rachunek VAT.
- Dedykowany komunikat przelewu.
- Przelewy w paczkach.
- Sankcje dla dostawcy towarów / świadczącego usługę.
- Sankcje dla nabywcy towarów / kupującego usługę.
- Podzielona płatność a korekta kosztów uzyskania przychodów.
- Regulacja przejściowe.
- Elektroniczny rejestr podatników VAT.
- Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego.
- Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego a korekta kosztów uzyskania przychodów.
- Regulacja przejściowe.
- Kiedy solidarna odpowiedzialność ?
- Znaczenie zawiadomienia.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie trzy dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto  Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

   Marcin Górski 

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse 

 

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001