Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Rachunkowość - Sporządzanie sprawozdania finansowego. Zamknięcie roku 2018

Rachunkowość - Sporządzanie sprawozdania finansowego. Zamknięcie roku 2018

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
wt
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się
Rachunkowość - Sporządzanie sprawozdania finansowego - zamknięcie roku 2018

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4. godz. 10.00. 

 

Treści kształcenia:

1.    Podstawy prawne i zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań  finansowych
2.    Czynności przygotowawcze, w tym zamknięcie ksiąg.
3.    Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji,
4.    Wycena aktywów i pasywów do bilansu,
5.    Zasady prezentacji aktywów i pasywów,
6.    Rachunek zysków i strat,
7.    Zasady sporządzania i prezentacji,
8.    Zestawienie zmian w kapitale własnym,
9.    Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
10.  Sprawozdanie z działalności - zakres i zasady sporządzania z uwzględnieniem KSR nr 9,
11.  Podział wyniku finansowego i rozliczenie w czasie straty  
        podatkowej,
12.  Wybrane problemy z rachunkowości,
13.  Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego,
14.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, składanie do  
 właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie,
15.  Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 
Ilona Bienias - biegły rewident, praktyk, właścicielka biura Doradztwa ekonomiczno-finansowego - EUROFIN Sp. z o.o., autorka kompleksowego opracowania „Przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO