Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Rachunki i obroty wierzytelnościami w ujęciu bilansowym, podatkowym i VAT

Rachunki i obroty wierzytelnościami w ujęciu bilansowym, podatkowym i VAT

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pon
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

„Rachunki i obroty wierzytelnościami w ujęciu bilansowym, podatkowym i VAT”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Organizacja ewidencji rozrachunków

2. Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami krajowymi i zagranicznymi  

3. Rozrachunki związane z inwentaryzacją i ich rozliczanie 

4. Realizacja umów leasingowych - przekształcenie leasingu operacyjnego na  finansowy 

5. Pożyczki otrzymane i udzielone - wycena w skorygowanej cenie nabycia 

6. Sprzedaż wierzytelności własnych oraz zakup wierzytelności, w tym w drodze  przetargu 

7. Ewidencja factoringu u factora i factoranta 

8. Odpisy aktualizujące należności 

9. Umorzenie wierzytelności 

10. Tranzyt rozliczany i organizowany - rozrachunki w tym obrocie 

11. Rozrachunki z tytułu sprzedaży na raty 

12. Rozrachunki z tytułu reklamacji dostaw i usług

13. Zaliczki, przedpłaty i zadatki 

14. Postępowanie układowe u dłużnika i wierzyciela 

15. Ewidencja częściowych spłat należności 

16. Rozrachunki w walutach obcych oraz rozrachunki waloryzowane

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.)


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani mgr Ilona Bienias - biegły rewident, długoletni wykładowca SKwP. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO