Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, po południu
Opłata:
300,- zł od osoby

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Chrzanów, PCKU ul. Focha 3.
godzina rozpoczęcia 9.00

 

Treści kształcenia:

 

I. Zmiany uchwalone przed 01.09.2019 – krótki przegląd

 

1. Ulga na złe długi w wersji 2019 roku, ważne przepisy przejściowe ( Dz.U. 2244/2018)
2. Opodatkowanie bonów jednokrotnego użytku i bonów otwartych. ( Dz.U. 2433/2018)
3. Zmiany w procedurze MOSS – w zakresie świadczenia usług elektronicznych. (Dz.U.2433/2018)
4. Zmiany kosmetyczne w zakresie rejestracji i wykreślania podatników z rejestru VAT czynnych (Dz.U. 2354/2018)
5. Rozporządzenie w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych ( Dz.U. 2519/2018)
6. Kasy fiskalne 2019 – uchwalona ustawa i rozporządzenie – nowe obowiązki, nowe terminy, nowe sankcje, zmiany w zasadach sporządzania raportów, zmiany w zasadach serwisowania kas fiskalnych, stopniowe wycofywanie starych kas, nowa ulga dla podmiotów, dla których obowiązek instalacji nowej kasy powstanie z mocy ustawy (weszły w życie 01.05.2019) – Dz. U. 675/2018 i 816/2019 oraz 820/2019.

 

II. Zmiany uchwalone od 01.09.2019

 

1. Uchwalona zmiana ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje, zmiany w przepisach o fakturowaniu, nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%)
2. Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach.
3. Deklaracja połączona z JPK – uchwalona nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K (planowane wejście w życie 01.07.2019)
4. Nowa uchwalona definicja ewidencji VAT ( wejście w życie 01.04 lub 01.07.2019)
5. Nowe elementy ewidencji JPK, nowe zasady wykazywania faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych oraz czynności „publicznych” w jednostkach budżetowych (wejście w życie 01.04/01.07.2019)
6. Błędy w JPK i nowe ustawowe sankcje ( wejście w życie 01.04/07.2019)
7. Koncepcja nowej matrycy stawek VAT. Zmiana oznaczeń stosowanych dla towarów z PKWIU na Kod celny CN (wejście w życie 01.04.2020)
8. Biała lista czyli kolejne zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcji za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy ( wejście w życie 01.09.2019)
9. Jedna elektroniczna baza podatników (wejście w życie 01.09.2019)
10. Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej – od kiedy, zasady działania, ochrona dla podatnika (wejście w życie 01.11.2019)
11. Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli w kolejnej zmianie ustawy o zmianie ustawy o VAT.
12. Uchwalone wyłączenie zwolnienia podmiotowego dla sprzedawców m.in. niektórych towarów, w tym przez internet.

 

III. Zerowy podatek PIT - najnowsze stanowiska i wjaśnienia.
IV. Zmiana skali podatkowej od 01.10.2019 - zasady i praktyka. 
V. Panel dyskusyjny.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca - Grzegorz Pierchała - Były pracownik Urzędu Skarbowego, doradca podatkowy z 25 letnim stażem. Wspólnik w Kancelarii Doradców Podatkowych. Wykładowca z zakresu zagadnień podatkowych od ponad 12 lat.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001