Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Szkolenie

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - praktyczne rozwiązania"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi  8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Treść szkolenia:

 1. Podstawy prawne przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. Nowe instytucje obowiązane.
 3. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w odniesieniu do instytucji i klienta.
 4. Procedura należytej staranności względem klienta po wprowadzeniu nowej ustawy.
 5. Środki bezpieczeństwa.
 6. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości.
 7. Beneficjent rzeczywisty.
 8. Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne.
 9. Monitorowanie i typowanie transakcji.
 10. Szczególne środki ograniczające.
 11. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a RODO.
 12. Organy nadzoru - rola i uprawnienia.
 13. Raportowanie przez instytucje obowiązane.
 14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
 15. Przykładowa procedura.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani Ilona Bienias - specjalista praktyk, biegły rewident i doradca podatkowy, właściciel biura rachunkowego. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddziału w Krakowie w zakresie rachunkowości, wykładowcą na kursach dla biegłych rewidentów oraz certyfikowanych księgowych.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001