Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO w 2019 r

PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO w 2019 r

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

NAZWA KURSUPROWADZENIE  BIURA RACHUNKOWEGO w 2019 r

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

Miejsce szkolenia : Stowarzyszenie Ksiegowych ul Kopernika 8/2  w Tarnowie godz 9.00

 

Treści kształcenia:

 

W 2019 roku ustawodawca wprowadził kolejne obowiązki, które dotyczą zarówno księgowych zatrudnionych   w  przedsiębiorstwach  jak  też  osób  świadczących  usługi  prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (biura rachunkowe). Przedmiotowe szkolenie obejmuje analizę tych nowych obowiązków z perspektywy księgowych, gdyż podobnie jak dotychczas, nowe obowiązki idą w parze ze zwiększoną odpowiedzialnością po  stronie takich osób.
Celem szkolenia jest wskazanie obszarów zmian, na które bezwzględnie należy zwrócić uwagę, aby rozliczenia podatkowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami mając świadomość odpowiedzialności jaką się ponosi przy tego typu rozliczeniach. Prowadzący pokaże Państwu jak świadomie chronić własne interesy w kontekście zmienionych przepisów.

 

 1. Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych
  1. Księgowy jako Wspomagający w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
  2. Rodzaje schematów podatkowych i ich definicje
  3. Raportowanie schematów do Szefa KAS
  4. Obowiązki księgowych przy wdrażaniu schematów podatkowych w przedsiębiorstwie
 2. RODO w biurze rachunkowym
   
 3. Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych – unijne Rozporządzenie w miejsce dotychczasowych przepisów krajowych i unijnych – co to oznacza dla biur rachunkowych
 4. Nowelizacja krajowych przepisów o ochronie danych osobowych – nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych;
 5. Dotychczasowe obowiązki biur rachunkowych, przed wejściem w życie Rozporządzenia RODO;
 6. Polityka bezpieczeństwa w biurach rachunkowych;
 7. Inspektor Ochrony Danych – czy to „następca” Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 8. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych a usługi biura rachunkowego;
 9. Pozostałe obowiązki wprowadzone RODO przy prowadzeniu biura rachunkowego, w tym Rejestry Czynności oraz Kategorie Czynności Przetwarzania Danych.
 10. Obowiązki informacyjne biur rachunkowych w stosunku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 1. Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 2. Nowa, Czwarta Dyrektywa AML wchodząca w życie w 2017r. a obowiązki biur rachunkowych, a nowelizacja krajowych przepisów w zakresie obowiązków w stosunku do GIIFu
 3. Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe;
 4. Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;
 5. Kontrola GIIF, w tym uprawnienia Naczelników Urzędów Celno – Skarbowych;
   
 1. Umowa pomiędzy biurem rachunkowym a podatnikiem
 1. Tryby zawarcia, zmiany i zakończenia umowy pomiędzy biurem rachunkowym a podatnikiem – na co zwrócić uwagę;
 2. Klauzule cywilnoprawne w treści umowy, w tym kształtowanie odpowiedzialności biura;
 3. Przepisy podatkowe i ich wpływ na treść umowy – co powinno być w niej zawarte;
 4. Omówienie wybranych klauzul umownych;
 5. Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych a roszczeń podatkowych – przez jaki okres biuro odpowiada.
   
 1. Nowa sankcja administracyjna (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) i sankcje szczegółowe
  1. Przesłanki dla nowej sankcji administracyjnej w Ordynacji podatkowej;
  2. Fakultatywny i obligatoryjny charakter sankcji
  3. Naliczanie sankcji administracyjnej
  4. Sankcja ogólna a sankcja szczególna w podatku VAT
 2.     Projektowane zmiany w kodeksie karnym skarbowym, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej skarbowej księgowych 
  •    Modyfikacja (ograniczenie) stosowania instytucji tzw. czynnego żalu; 
  •    Zmiany w granicach wymiaru kary przy przestępstwach i wykroczeniach karnoskarbowych
  •    Grzywna przy mandacie karnym skarbowym; 
  •    Zmiany przy terminach przedawnienia przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych 
  Dążenie ustawodawcy do zaostrzenia przepisów w stosunku do podatników działających niezgodnie z prawem widoczne jest również w obszarze ich odpowiedzialności karnej skarbowej. 
  Z początkiem stycznia 2019r. zaprezentowany został nowy projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, który istotnie zwiększał będzie penalizacje dotychczasowych wykroczeń i przestępstw. 
  Co istotne dla księgowych, zmiany dotyczą ograniczenia stosowanych dotychczas powszechnie instytucji tzw. czynnego żalu, wydłużenia okresów przedawnienia oraz wzrostu dolnych progów zagrożenia, zarówno dla przestępstw jak i wykroczeń karnych skarbowych.  

   
 3.     Pytania uczestników

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto

BOŚ BANK 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001

 

 

Informacja o kadrze:

 

TRENER: dr Krzysztof Biernacki

 


 

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

 

Najważniejsze materiały przekazywane w ramach szkolenia:

 • Wzory dokumentów na potrzeby ochrony danych osobowych w biurach rachunkowych;
 • Wzory dokumentów na potrzeby stosowania procedur w zakresie przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • Informacje dot. posługiwania się Portalem Podatkowym;
 • Przykładowe klauzule umowne na potrzeby tworzenia lub aktualizacji umów z kontrahentami biur rachunkowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności.

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO