PRAWO PRACY WIOSNA 2019

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pt
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4. godz. 9.00. 

 

Treści kształcenia:

 

1.    Omówienie ostatecznej i obowiązującej wersji rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym nowych reguł ewidencjonowania czasu pracy i dokumentacji w tym zakresie.


2.     Przypomnienie o nowym okresie i postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz o zasadach z tym związanych.


3.    Wynagrodzenie za pracę:


- nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia;
- częstotliwość, termin, miejsce, czas i forma wypłaty wynagrodzenia;
- odliczenia i potrącenia z wynagrodzenia za pracę, uwaga zmiany w zakresie potrąceń min. przy umowie zlecenia;
- orzecznictwo SN dotyczące tego, czy premia uznaniowa stanowi składnik wynagrodzenia.


4.    Nowości w zakresie przeprowadzania badań lekarskich:
- skierowanie na badania w aktach osobowych;
- badania od poprzedniego pracodawcy;
- orzecznictwo SN w zakresie obowiązku przeprowadzenia badań kontrolnych przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego;
- zakres badań lekarskich dla kobiety powracającej po urlopach związanych z rodzicielstwem.


5.    Wypowiedzenie umowy o pracę:
- okresy wypowiedzenia w związku z upływem 3 lat od wejścia w życie zmian w zakresie wydłużenia długości wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony;
- warunki wypowiedzenia umowy o pracę e-mailem;
- przyczyny niedotyczące pracownika – orzeczenia TSUE i SN.


6.    Świadectwo pracy:
- termin sporządzenia;
- odpisy i sprostowanie;
- wskazanie na kontrowersyjne i trudne wpisy w treści świadectwa pracy.


7.    Niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy – jak rozliczać.


8.     Pozostałe aktualności.
 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze


Maja Chodacka – sędzia WSA w Krakowie, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka Katedry Prawa UEK, Absolwentka Studiów Doktoranckich UEK, Absolwentka Studiów Podyplomowych „Prawo Unii Europejskiej”, wykładowca prawa pracy i prawa podatkowego na studiach podyplomowych UEK oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO