Prawo pracy wiosna 2019

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Prawo pracy wiosna 2019”

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Omówienie ostatecznej i obowiązującej wersji rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym nowych reguł ewidencjonowania czasu pracy i dokumentacji w tym zakresie.

 2. Przypomnienie o nowym okresie i postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz o zasadach z tym związanych.

 3. Wynagrodzenie za pracę:
   - nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia;
   - częstotliwość, termin, miejsce, czas i forma wypłaty wynagrodzenia;
   - odliczenia i potrącenia z wynagrodzenia za pracę, uwaga zmiany w zakresie potrąceń min. przy umowie zlecenia;
   - orzecznictwo SN dotyczące tego, czy premia uznaniowa stanowi składnik wynagrodzenia.

 4. Nowości w zakresie przeprowadzania badań lekarskich:
   - skierowanie na badania w aktach osobowych;
   - badania od poprzedniego pracodawcy;
   - orzecznictwo SN w zakresie obowiązku przeprowadzenia badań kontrolnych przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego;
   - zakres badań lekarskich dla kobiety powracającej po urlopach związanych z rodzicielstwem.

 5. Wypowiedzenie umowy o pracę:
   - okresy wypowiedzenia w związku z upływem 3 lat od wejścia w życie zmian w zakresie wydłużenia długości wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony;
  - warunki wypowiedzenia umowy o pracę e-mailem;
  - przyczyny niedotyczące pracownika – orzeczenia TSUE i SN.

 6. Świadectwo pracy:
   - termin sporządzenia;
   - odpisy i sprostowanie;
   - wskazanie na kontrowersyjne i trudne wpisy w treści świadectwa pracy.

 7. Niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy – jak rozliczać.

 8. Pozostałe aktualności.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest specjalista ds. prawa pracy Pani Maja Chodacka, długoletni wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO