Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Prawo pracy - wiosna 2018

Prawo pracy - wiosna 2018

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2018-04-04
Typ:
jednodniowe
Tryb:
śr
Opłata:
360,- zł od osoby,
brak miejsc

Kurs - „Prawo pracy - wiosna 2018”

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Najnowsze zmiany w prawie pracy.

2. Ograniczenie handlu w niedziele i święta.

3. Dane osobowe, zasady uzyskiwania i przetwarzania w świetle orzecznictwa.

4. Akta osobowe. Zasady prowadzenia. Jakie dokumenty przechowywać w aktach osobowych. Planowane zmiany.

5. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości dotyczące stosunku pracy:

- ustawa o rozwiązywaniu umów z przyczyn nie dotyczących pracowników,

- zasady rozwiązania umów o pracę z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka),

- odprawa emerytalna,

- czas pracy, w tym korzystanie z przerwy w pracy,

- inne.

6. Czas określony, 3/33 i długość wypowiedzenia - odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości.

7. Data zawarcia umowy a termin rozpoczęcia pracy:

- od kiedy umowa o pracę ma być sporządzona na piśmie,

- dopuszczenie do pracy,

- wpływ dat określonych w umowie o pracę na regulacje prawne dotyczące kontynuacji zatrudnienia.

8. Uprawnienia rodzicielskie

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
  • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS. Skierowane jest do praktyków zmagających się z problematyką właściwego stosowania przepisów prawa pracy.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest specjalista ds. prawa pracy Pani Maja Chodacka, długoletni wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO