Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRAWO PRACY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATY PO ZMIANACH

PRAWO PRACY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATY PO ZMIANACH

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-03-06
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:"PRAWO PRACY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATY PO ZMIANACH"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

Treści kształcenia:

I. STOSUNEK PRACY


1. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy. 
2. Umowa o pracę a zakres czynności; w tym rodzaje umów o pracę  nowe zasady nawiązywania umów z nauczycielami i             pracownikami samorządowymi.
3. Zmiany w Karcie Nauczyciela. Jak prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia. Służbowe przeniesienie nauczyciela oraz           zatrudnionego pracownika na stanowisku urzędniczym.
4. Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z Kodeksu Pracy. 
5. Prowadzenie akt osobowych pracownika
6. Nowe zasady wydawania świadectw pracy. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku    
     pracy. Zmiana dotycząca odwołania do Sądu Pracy.


II.CZAS PRACY  i URLOPY PRACOWNICZE


1 .Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy w oświacie.
2. Normy czasu pracy regulowane w Kodeksie Pracy i Karcie Nauczyciela.
3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
4. Z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać, czym kierować się wybierając system czasu pracy
5. Ruchoma organizacja czasu pracy
6. Jak prawidłowo wprowadzić systemy czasu pracy 
7. Planowanie czasu pracy
8. Dzień, tydzień, miesiąc okres rozliczeniowy
9. Wpływ świąt na planowanie czasu pracy
10.Dokonywanie zmian w ustalonych harmonogramach czasu pracy
11.Szkolenia a prawo do rekompensaty
12.Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnego zastępstwa. Ustalenie liczby godzin nadliczbowych 
13.Odpoczynek tygodniowy 
14.Ewidencja godzin pracy w ramach umów cywilnoprawnych.
15.Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.
16.Zasady karania pracowników.
17.Urlopy pracownicze w tym urlop dla poratowania zdrowia - najczęściej popełniane błędy. 
     Nowe zasady korzystania z urlopów   rodzicielskich
18.Urlop osoby niepełnosprawnej przy ponownym otrzymaniu stopnia niepełnosprawności
19.Akty wewnątrz zakładowe (zagadnienia wybrane)
a.  Regulamin świadczeń socjalnych 
b.  Regulamin pracy
c.  Regulamin wynagradzania 
20.Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
21.Mobbing w miejscu pracy 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

Informacje o wykładowcy: specjalista w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego, prawnik, praktyk wykładanych zagadnień z długoletnim stażem, długoletni wykładowca naszej firmy.


 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO