Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, po południu
Opłata:
340,- zł od osoby

MIEJSCE SZKOLENIA: WCK w Wadowicach, ul. Teatralna 1

DATA: 25.07.2019 (czwartek), godz. 8.30-14.30

CENA: 340 zł

Prawo pracy w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Program szkolenia

1. Omówienie zmian w Kodeksie pracy wynikających z ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokumentacja pracownicza, okresy przechowywania akt osobowych.

2. Monitoring i kontrola pracownika a jego dobra osobiste w świetle orzecznictwa SN i obowiązujących przepisów.

3. Omówienie zasad związanych z udzielaniem urlopów związanych z rodzicielstwem i nowych przepisów unijnych w tym zakresie.

4. Dopuszczenie do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem w świetle orzecznictwa SN.

5. Świadectwo pracy – OMÓWIENIE NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE, kontrowersyjne zapisy, zasady wydawania odpisów i sprostowanie świadectwa pracy.

6. Rozliczanie czasu pracy, nieobecności i zwolnień z pracy w świetle aktualnego orzecznictwa, a także obowiązków wynikających z nowego rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

7. Podróże służbowe pracowników – zasady rozliczania, aktualne orzecznictwo i stanowiska organów.

8. Omówienie prognozowanych zmian i pozostałych aktualności.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacja dodatkowe

Wykładowcą na kursie jest Pani Maja Chodacka, znana i ceniona specjalistka w dziedzinie prawa pracy, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, od wielu lat współpracuje z SKwP.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Dodatkowo przy korzystaniu z mBonów na szkolenie należy zapisać się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Proszę o dokonanie przedpłaty do 24.07.2019 na konto bankowe SKwP Kraków.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach

Tel: 730 648 293, 690 669 247

E-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001