Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRAWO PRACY W 2019 ROKU- NAJNOWSZE STANOWISKA I INTERPRETACJE PRZEPISÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA SĄDOWEGO

PRAWO PRACY W 2019 ROKU- NAJNOWSZE STANOWISKA I INTERPRETACJE PRZEPISÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA SĄDOWEGO

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

KURS "PRAWO PRACY W 2019 ROKU- NAJNOWSZE  STANOWISKA I INTERPRETACJE PRZEPISÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA"  SĄDOWEGO" 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarmowie

 

DOKUMENTY DO KFS

RIS

MSUES

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU

 

Treści kształcenia:

Nowelizacja kodeksu pracy oraz ZFŚS w zakresie RODO, 
zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 roku!!!!

1.Zmiany w kodeksie pracy oraz w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie ochrony danych osobowych – wejście w życie 4 maja 2019r.

2.Rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych pracownika.

3.Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od pracownika.

5.Nowe wzory dokumentów.

6.Nowość – zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda pracownika na przekazanie dodatkowych danych osobowych.

7.Wykształcenie i przebieg zatrudnienia – możliwość żądania informacji przez pracodawcę.

8.Ograniczona możliwość żądania danych biometrycznych.

9.Czy można pobierać informację o miejscu zamieszkania i imionach rodziców.

10.Nowe zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w prawie pracy, do jakich danych musi być wydane upoważnienie.

11.Zmiany przepisów dotyczące monitoringu, modyfikacja ostatniej nowelizacji kp.

12.Nowe zasady stosowania monitoringu w pomieszczeniach związkowych i w pomieszczeniach sanitarnych – nowelizacja do ostatniej nowelizacji.

13.Zmiana w zakresie danych osobowych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.Konieczność zmiany regulaminów zfśs.

14.Udokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do zfśs.

15.Upoważnienia do danych osobowych w zakresie zfśs.

16.Brak zgody pracownika na przekazanie dodatkowych danych lub jej wycofanie a skutki prawne w sferze stosunku pracy.

17.Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych.

18.Nowa dokumentacja ze stosunku pracy i akta osobowe pracowników, obowiązujące od
1 stycznia 2019r.

19.Najnowsze stanowiska MPiPS w zakresie dokumentacji pracowniczej.

20.Do kogo i w jakim zakresie stosujemy nowe przepisy.

21.Cztery części akt osobowych.

22.Zasady prowadzenia dokumentacji dotychczas zatrudnionych i nowozatrudnionych pracowników.

23.Kiedy można, a kiedy trzeba dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów.

24.Nowe dokumenty, które będą musiały znaleźć się w aktach osobowych.

25.Termin 30 dni od złożenia wniosku na wydanie pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej.

26.Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia
10 stycznia 2018 roku, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

27.Elektronizacja akt osobowych pracowników.

28.Nowe okresy przechowywania akt osobowych.

29.Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.

30.Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.

31.Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.

32.Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.

33.Nowe zasady przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

34.Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.

35.Pytania i odpowiedzi.

 

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 


 

Informacje o kadrze:

 

Biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO