Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Prawo pracy 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Program szkolenia

 1. Omówienie aktualnych i prognozowanych zmian w Kodeksie pracy.
 2. Minimalne wynagrodzenie.
 3. Nowe zasady sporządzania świadectwa pracy i nowa jego treść.
 4. Dyskryminacja i mobbing.
 5. Analiza funkcjonowania nowych regulacji dotyczących akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, jej postaci i okresu przechowywania dokumentów pracowniczych.
 6. Badania alkomatem a dane osobowe.
 7. Jak rozliczać urlop wypoczynkowy, w szczególności udzielanie urlopu zaległego.
 8. Czas określony, omówienie zasady 3/33 lub wyjątków od niej.
 9. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, przyczyny niedotyczące pracowników, ochrona kobiet w ciąży przed rozwiązaniem umowy o pracę.
 10. Umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło) w kontekście wzrastających kosztów pracy i sformalizowania dokumentacji pracowniczej.
 11. Praca w godzinach nadliczbowych - rozliczanie, zasady pracy w nadliczbówkach, wyłączenia.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja dodatkowe

Wykładowcą na kursie jest Pani Maja Chodacka, znana i ceniona specjalistka w dziedzinie prawa pracy, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, od wielu lat współpracuje z SKwP.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Dodatkowo przy korzystaniu z mBonów na szkolenie należy zapisać się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001