PRAWO PRACY 2019 R

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: PRAWO PRACY WIOSNA 2019

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.


Treść szkolenia: 
 
1.Omówienie ostatecznej i obowiązującej wersji rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym nowych reguł ewidencjonowania czasu pracy i dokumentacji w tym zakresie.
2.Przypomnienie o nowym okresie i postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz o zasadach z tym związanych.
3. Wynagrodzenie za pracę:

- nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia;
- częstotliwość, termin, miejsce, czas i forma wypłaty wynagrodzenia;
- odliczenia i potrącenia z wynagrodzenia za pracę, uwaga zmiany w zakresie potrąceń min. przy umowie zlecenia;
- orzecznictwo SN dotyczące tego, czy premia uznaniowa stanowi składnik wynagrodzenia.
4. Nowości w zakresie przeprowadzania badań lekarskich:
- skierowanie na badania w aktach osobowych;
- badania od poprzedniego pracodawcy;
- orzecznictwo SN w zakresie obowiązku przeprowadzenia badań kontrolnych przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego;
- zakres badań lekarskich dla kobiety powracającej po urlopach związanych z rodzicielstwem. 
5. Wypowiedzenie umowy o pracę:
- okresy wypowiedzenia w związku z upływem 3 lat od wejścia w życie zmian w zakresie wydłużenia długości wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony;
- warunki wypowiedzenia umowy o pracę e-mailem;
- przyczyny niedotyczące pracownika – orzeczenia TSUE i SN.
6. Świadectwo pracy:
- termin sporządzenia;
- odpisy i sprostowanie;
- wskazanie na kontrowersyjne i trudne wpisy w treści świadectwa pracy. 
7. Niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy – jak rozliczać. 
8. Pozostałe aktualności.
9. Pytania uczestników


Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 


Informacja o kadrze 


Wykładowca - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, były radca prawny Izby Skarbowej i Izby Celnej w Krakowie, absolwentka studiów doktoranckich nauk ekonomicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca z:  prawa pracy, podatków kosztowych i podatku od czynności cywilno-prawnych, prawa UE oraz ustawy o ordynacji podatkowa i ustawy o kontroli skarbowej.


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181 512-940-526

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO