Miasto:
Nowy Targ
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, po południu
Opłata:
330,- zł od osoby

Prawo Pracy

Data szkolenia: 03.12.2019r.

Miejsce szkolenia: Nowy Targ, ul. Krzywa 1 (Urząd Miasta Nowy Targ- sala obrad)

Godziny szkolenia: 9.30-15.30.

 

Zakres Tematyczny:

 

1.     Omówienie aktualnych i prognozowanych zmian w Kodeksie pracy.

2.     Minimalne wynagrodzenie.

3.     Nowe zasady sporządzania świadectwa pracy i nowa jego treść.

4.     Dyskryminacja i mobbing.

5.     Analiza funkcjonowania nowych regulacji dotyczących akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, jej postaci i okresu przechowywania dokumentów pracowniczych.

6.     Badania alkomatem a dane osobowe.

7.     Jak rozliczać urlop wypoczynkowy, w szczególności udzielanie urlopu zaległego.

8.     Czas określony, omówienie zasady 3/33 lub wyjątków od niej.

9.     Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, przyczyny niedotyczące pracowników, ochrona kobiet w ciąży przed rozwiązaniem umowy o pracę.

10.  Umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło) w kontekście wzrastających kosztów pracy i sformalizowania dokumentacji pracowniczej.

11.  Praca w godzinach nadliczbowych – rozliczanie, zasady pracy w nadliczbówkach, wyłączenia.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Osoba która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).   

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

Informacja o kadrze

Wykładowca -Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z prawem pracy. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. 

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

ul. Mickiewicza 2a, 34-400 Nowy Targ

tel. (18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

 

UWAGA:

W związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego od 14.08.2019r. obowiązuje wyłącznie zgłoszenie elektroniczne na kurs. Uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia (oraz ankiety), które znajduje się w zakładce "zgłoszenia online" obok opisu szkolenia, lub poprzez opcję "zapisz się". Dotychczasowe karty zgłoszeń nie będą obowiązywać.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001