Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRAWNE PODATKOWE I BILANSOWE SKUTKI UZYWANIA SAMOCHODU W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2019

PRAWNE PODATKOWE I BILANSOWE SKUTKI UZYWANIA SAMOCHODU W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2019

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „PRAWNE PODATKOWE I BILANSOWE SKUTKI UZYWANIA SAMOCHODU W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2019 "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarmowie

Treści kształcenia:

 

1.Użytkowanie samochodu stanowiącego składnik majątku przedsiębiorcy:
a) rozliczenia w podatku  VAT 
b) rozliczenia w podatku dochodowym
c) ewidencja dla celów bilansowych 

zakupu, kosztów eksploatacji i napraw , używania przez pracowników na cele prywatne, używania przez członków zarządów nie będących pracownikami, używania przez kontrahentów i podwykonawców, modernizacji, sprzedaży , likwidacji firmy

2. Użytkowanie samochodu na podstawie umowy leasingu:
a) rozliczenia w podatku  VAT 
b) rozliczenia w podatku dochodowym
c) ewidencja dla celów bilansowych

kosztów eksploatacji i napraw , używania przez pracowników na cele prywatne, używania przez członków zarządów nie będących pracownikami, używania przez kontrahentów i podwykonawców,  modernizacji, wykupu i sprzedaży po zakończeniu umowy

3. Użytkowanie samochodu na podstawie umowy najmu krótkoterminowego  w kraju i zagranicą:
a) rozliczenia w podatku  VAT 
b) rozliczenia w podatku dochodowym
c) ewidencja dla celów bilansowych

4. Wykorzystanie samochodów prywatnych pracowników dla celów służbowych:
 a) możliwość wyboru rozliczeń
 b) skutki podatkowe dla pracodawcy
 c) skutki podatkowe dla pracownika

5.Samochód w działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo przez osobę fizyczną:
a) przyjęty do ewidencji środków trwałych
b) prywatny, wykorzystywany w działalności gospodarczej

6. Odpowiedzi na pytania uczestników

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ- biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident ale również jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w jednostkach krajowych i międzynarodowych.Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością.Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO