Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa
Opłata:
300,- zł od osoby

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: SKwP Chrzanów, ul. Woynarowskiej 1, I piętro sala 19. 
godzina rozpoczęcia 9.00.

 

Treści kształcenia:

 

1.    Zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO
2.    Ocena i analiza ryzyka jako nowy sposób podejścia do problematyki związanej z ochroną danych osobowych
3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO – obowiązki Administratorów oraz prawa osób, których dane dotyczą
4.    Zasada rozliczalności jako jeden z kluczowych obowiązków Administratorów
5.    Podstawowe pojęcia i definicje – nowe kategorie danych osobowych.
6.    Obowiązki informacyjne Administratorów
7.    Obowiązki Administratorów w kontekście regulacji art. 24 RODO
8.     Dokumentacyjne środki bezpieczeństwa.
9.    Rola i zadania Inspektora Danych Osobowych.
10.    Kodeksy postępowań jako element wdrożenia i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
11.    Odpowiedzialność karno – finansowa i cywilna wg. RODO
12.    Zmiana przepisów krajowych – ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych
13.    Zmiany w przepisach sektorowych obowiązujące od 4 maja 2019 roku wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO.
14.    Podsumowanie, pytania uczestników.

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

wykładowca SKwP, praktyk specjalizujący się w zakresie ochrony danych osobowych.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001