Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań dotyczących stosunku pracy nauczyciela oraz pracowników niebędących nauczycielami

Praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań dotyczących stosunku pracy nauczyciela oraz pracowników niebędących nauczycielami

Miasto:
Nowy Sącz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
310,- zł od osoby,
zapisz się

„Praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań dotyczących stosunku pracy nauczyciela oraz pracowników niebędących nauczycielami”

TERMIN: 8 kwietnia 2019r od godz. 9.30

WYKŁADOWCA: specjalista w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego, prawnik, praktyk wykładanych zagadnień, długoletni wykładowca naszej firmy.

ODPŁATNOŚĆ: 310 zł od jednego uczestnika

Zakres tematyczny:

 1. Zakładowe źródła prawa pracy
  - Regulamin pracy,
  - Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 2. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy  
  - Prowadzenie akt osobowych pracowników – zmiany w przepisach
  - Stosunek pracy nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami w aspekcie zmian prowadzonych do ustawy: Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy
  - Umowa na czas określony, limit zatrudnienia, przekształcenie umowy zawartej na czas określony w zatrudnienie bezterminowe, badania lekarskie, szkolenie bhp.
  - Zmiana warunków zatrudnienia
  - Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 
  - Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy,

 1. Umowy cywilnoprawne

      4.   Czas pracy i wynagrodzenia
       -  Ewidencjonowanie czasu pracy 
       -  Naruszenie prawa do odpoczynku
       - Zatrudnienie w tej samej dobie
       - Pensum łączone, praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnego zastępstwa,
       - Terminy wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy

 1.   Urlopy pracownicze w tym urlop dla poratowania zdrowia – po zmianach 

 2.   Kary porządkowe

      7.   Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

      8.   Mobbing w miejscu pracy 

      9.   Dokumentacja pracownicza

   10.  Dyskusja wolne wnioski (PPK – pracownicze plany kapitałowe,  ustawa o związkach zawodowych - zmiany)

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - specjalista w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego, prawnik, praktyk wykładanych zagadnień, długoletni wykładowca naszej firmy.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO