Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
Na kursie zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
Kurs zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2019 r.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Chrzanów, PCKU ul. Focha 3. Godzina rozpoczęcia 9.00

 

Treści kształcenia:

 

1.    Pracownicze Plany Kapitałowe a Pracownicze Plany Emerytalne - różnice
•    Uregulowania prawne PPK;
•    Uregulowania prawne PPE;
•    Różnice pomiędzy PPK a PPE – co korzystniejsze;
•    Zasady przystąpienia do PPE;
•    Funkcjonowanie w PPE a nowy pracownik z PPK – zasady postępowania
•    Zasady rozliczania PPE;
•    Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę;
•    Zasady zmiany PPK na PPE
•    Funkcjonowanie wypłat z PPE;
•    Skutki podatkowe rozliczania PPE;
•    Fundusze inwestycyjne a fundusze emerytalne;
•    Organ nadzoru nad PPK i PPE

2.    Kto podlega pod PKK – daty wejścia w życie
•    Moment wejścia w życie przepisów – lipiec 2019 i kolejne daty;
•    Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
•    Czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
•    Zasada automatycznego podlegania PKK
•    Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
•    Okresy składania oświadczeń.

3.    Zasady stosowania PPK
•    Portal internetowy i jego funkcjonowanie;
•    Domniemanie przystąpienia do PPK;
•    Wpłata poczatkowa i roczna – zasady ich ustalania i wpłacania;
•    Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 3,5% - rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę;
•    Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości?;
•    Wyliczanie roczne pobranych składek;
•    Wykazywanie składek przez oracodawcę w rozliczeniach rocznych;
•    Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego.

4.    Skutki podatkowe i ZUS przystąpienia do PPK:
•    Sposób potrącania składek przy wypłacie wynagrodzenia;
•    Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych;
•    Opodatkowanie podatkiem PIT odprowadzanych składek;
•    ZUS a odprowadzane składki;
•    Opodatkowanie i oskładkowanie w przypadku rezygnacji pracownika z PPK

5.    Praktyczne aspekty rozliczeń PPK
•    Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji;
•    Wzór oświadczenia pracownika o rezygnacji;
•    Prowadzenie kartotek osób objętych PPK przez pracodawcę;
•    Obowiązki pracodawcy wobec wybranej instytucji PPK;
•    Przekazywanie kwot pomiędzy PPK w przypadku zmiany zatrudnienia, kilku etatów itp.
•    Kary nakładane na pracodawców związane z funkcjonowaniem PPK.

6.    Rozliczenia zgromadzonych w PPK kwot:
•    Rezygnacja z PPK – kto otrzymuje kwoty?
•    Rozwód małżonków a podział zgromadzonych kwot pomiędzy rozwiedzionych małżonków;
•    Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka;
•    Wypłata kwot przed emeryturą – kiedy możliwa?
•    Wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego;
•    Pojęcie ciężkiego zachorowania.
•    Przykładowe wyliczenia emerytur

7. Dyskusja z Uczestnikami.

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001