Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-10-18
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu "PRACOWNICZE  PLANY  KAPITAŁOWE"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

 

Treści kształcenia:

 

 1. Podstawy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK), akty prawne, miejsce w systemie prawnym.
 2. Relacja pomiędzy PKK a Kodeksem Pracy i ustawami dot. ubezpieczeń społecznych
 3. Podmioty objęte regulacjami, terminy wdrożeń do systemu PPK
 4. Zakres obowiązujący podmioty podlegające pod ustawę.
 5. Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 6. Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
 7. Charakterystyka systemu PKK, podział środków na część dłużną i udziałową. Jakie informacje powinien posiadać pracodawca?
 8. Nowe pojęcia w systemie, nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.
 9. Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
 10. Umowa o zarządzanie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 11. Umowa o prowadzenie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 12. Obowiązki informacyjne – które leżą po stronie pracodawcy a które po stronie instytucji finansowej?
 13. Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości i  terminy. Zasady rozliczania wpłat.
 14. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
 15. Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne
 16. Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
 17. Nowe pojęcie: „Wyznaczona instytucja finansowa”.
 18. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie informacje tam odnajdujemy?
 19. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK
 20. Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
 21. Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
 22. Sankcje karne
 23. Pytania i dyskusja.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

Wykładowca 

Łukasz Pietruk

 

  • Radca Prawny, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.,
  • ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”.
  • W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada własne publikacje.  Szkolenia prowadzi od 2006 r

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO