Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu: " PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

DOKUMENTACJA DO KFS 

RIS

MSUES

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU 

Treści kształcenia:

1.Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
2.Kogo obowiązują, w jakim zakresie, w jakim okresie PPK?
3.Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
4.Charakterystyka systemu PPK, część dłużna, część udziałowa, zróżnicowanie prawne.
5.Nowe pojęcia w systemie, charakterystyka na potrzeby ustawy  przykładowo wynagrodzenie, wypłata, wypłata transferowa, zwrot.
6.Zawieranie umów w systemie PPK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne. 
7.Umowa o zarządzanie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
8.Umowa o prowadzenie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
9.Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK. 
10.Realizacja wpłat dokonywanych do PPK – kto to finansuje, w jakiej wysokości i w jakich terminach? W jaki sposób należy rozliczać wpłaty?
11.Deklaracja uczestnika PPK
12.Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat, wpłata powitalna, dopłaty roczne
13.Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych 
14.Z czym należy się liczyć przy obsłudze PPK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
15.Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
16.Wyznaczona instytucja finansowa
17.Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych
18.Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK 
19.Zasady i ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
20.Sankcje karne
21.Pytania i dyskusja. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

Wykładowca 

Łukasz Pietruk

 

    • Radca Prawny, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.,
    • ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”.
    • W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada własne publikacje.  Szkolenia prowadzi od 2006 r

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO