Miasto:
Nowy Targ
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa
Opłata:
330,- zł od osoby

Pracownicze Plany Kapitałowe

Data szkolenia: 11.09.2019r.

Miejsce szkolenia: Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2 (Siedziba Euroregionu Tatry)

Godziny szkolenia: 9.30-15.00.

Zakres tematyczny: 

 1. Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

 2. Kogo obowiązują i w jakim zakresie

 3. Obowiązki nałożone na pracodawcę

 4. Charakterystyka systemu PPK

 5. Nowe pojęcia w systemie ,charakterystyka na potrzeby ustawy

 6. Zawieranie umów w systemie PKK   

 7. Umowy o zarządzaniu PPK- zagadnienia ogólne

 8. Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK

 9. Realizacja wpłat dokonanych do PPK – kto finansuje i w jakiej wysokości

 10. Deklaracja uczestnika PPK

 11. Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat

 12. Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych

 13. Z czym musi się liczyć pracodawca  względem podmiotów publicznych

 14. Wyznaczona instytucja finansowa

 15. Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję PPK

 16. Zagadnienia szczególne: rozwód,unieważnienie małżeństwa,śmierć uczestnika PPK

 17. Zasady i ograniczenia związane z rozporządzeniem środkami zgromadzonymi w PPK

 18. Sankcje karne

 19. Pytania i dyskusja   

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

Informacja o kadrze

Wykładowca - Łukasz Pietruk

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

ul. Rynek 5, 34-400 Nowy Targ

tel. (18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

 

UWAGA:

W związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego od 14.08.2019r. obowiązuje wyłącznie zgłoszenie elektroniczne na kurs. Uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia (oraz ankiety), które znajduje się w zakładce "zgłoszenia online" obok opisu szkolenia, lub poprzez opcję "zapisz się". Dotychczasowe karty zgłoszeń nie będą obowiązywać.

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001