Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, po południu
Opłata:
300,- zł od osoby

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Chrzanów, ul. Woynarowskiej 1, budynek WSPiM, godz. 9.00

 

Treści kształcenia:

 

1.    Formy oszczędzania na emeryturę w Polsce
2.    Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia uchwalonej ustawy
•    PPK obowiązkowe czy dobrowolne?
•    Dla kogo jest to alternatywny sposób gromadzenia środków na emeryturę?
•    Założenia teoretyczne a ich praktyczne konsekwencje
•    Środki zgromadzone w PPK czy stanowią własność uczestnika?
•    Ogólne zasady PPK
•    Umowy zawierane w ramach PPK
 - umowa o zarządzanie
 - umowa o prowadzenie PPK
•    Kto i w jakiej wysokości zasila PPK?
- wpłata uczestnika, dopłata pracodawcy, opłata powitalna, dopłata roczna
•    Podstawowe i dodatkowe składki ze strony uczestnika i Zakładu Pracy
•    Podstawa wymiaru składek do PPK
•    Dziedziczenie środków z PPK
•    Kto będzie objęty PPK (krąg uczestników)?
•    W jaki sposób uczestnik może skorzystać ze zgromadzonych środków?
3.    PPK – obowiązki pracodawcy:
•    Procedura tworzenia PPK – terminy przewidziane ustawą
•    Kolejne obciążenie budżetu pracodawcy
•    Zasady i kolejność obejmowania obowiązkiem tworzenia PPK przez kolejnych pracodawców – według stanu „zatrudnienia”
•    Jak wybrać właściwą i najlepszą Instytucję Finansową?
•    Obowiązek konsultacji z załogą przy wyborze Instytucji Finansowej
•    Obowiązki informacyjne i administracyjne dla pracodawcy – szereg nowych obowiązków dla działów płacowych, jak się przygotować, jak przygotować wzory oświadczeń i dokumentów
•    PPK z punktu widzenia podatków, możliwe zwolnienia, konsekwencje negatywne
•    PPK z punktu widzenia składek ZUS
•    Terminy wymagane prawem
•    Przekazywanie danych do Instytucji Finansowej
4.    PPK – prawa i obowiązki pracownika
•    Jak się zapisać i jak wystąpić z PPK i jak często można zmienić zdanie?
•    Zmiana pracodawcy a PPK
•    Rozwód i dziedziczenie w PPK
•    Rozporządzenie środkami z PPK
•    Obowiązki informacyjne
5.    Koszty prowadzenia PPK
6.    Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających i innych osób
7.    Portal PPK
8.    PPK – pytania i odpowiedzi
 

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca: Anna Kędzierska – Adamczyk
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener SKwP z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001