Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019 - NOWE OBOWIĄZKI

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019 - NOWE OBOWIĄZKI

Miasto:
Olkusz
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
wt
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu: " PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE"


Od 1 lipca 2019 roku do firm wprowadzone zostaną Pracownicze Polany Kapitałowe. Terminy wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych będą uzależnione od ilości zatrudnionych w firmie osób, jednak taki obowiązek ciąży na każdym pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika . Chcąc ułatwić ten proces naszym klientom, organizujemy szkolenia z wysokiej klasy specjalistą. Pierwsze szkolenie już 25 czerwca 2019 r  Zapraszamy 


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Rozpoczęcie: godzina 9.00  


Treści kształcenia:


1. Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
2. Kogo obowiązują, w jakim zakresie, w jakim okresie PPK?
3. Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
4. Charakterystyka systemu PPK, część dłużna, część udziałowa, zróżnicowanie prawne.
5. Nowe pojęcia w systemie, charakterystyka na potrzeby ustawy  przykładowo wynagrodzenie, wypłata, wypłata transferowa, zwrot.
6. Zawieranie umów w systemie PPK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne. 
7. Umowa o zarządzanie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
8. Umowa o prowadzenie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
9. Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK. 
10. Realizacja wpłat dokonywanych do PPK – kto to finansuje, w jakiej wysokości i w jakich terminach? W jaki sposób należy rozliczać wpłaty?
11. Deklaracja uczestnika PPK
12. Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat, wpłata powitalna, dopłaty roczne
13 Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych 
14. Z czym należy się liczyć przy obsłudze PPK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
15. Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
16. Wyznaczona instytucja finansowa
17. Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych
18. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK 
19. Zasady i ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
20. Sankcje karne
21. Pytania i dyskusja. 


Metody pracy:


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia:


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)


Warunki płatności i rezygnacji:


 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty wymaganej  kwoty w dniu szkolenia gotówką lub  przelewem po szkoleniu w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 


Nr Rachunku bankowego BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001 


Informacje o kadrze:


Wykładowca  : Łukasz Pietruk - Radca Prawny, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c., ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada własne publikacje.  

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO