Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Prace badawcze i rozwojowe w świetle przepisów polskich i międzynarodowych

Prace badawcze i rozwojowe w świetle przepisów polskich i międzynarodowych

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pon
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie

Prace badawcze i rozwojowe w świetle przepisów polskich międzynarodowych"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi  7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.


Treść szkolenia:

1. Wymagane unormowania w zasadach (polityce) rachunkowości.

2. Zasoby niematerialne jako składnik aktywów.

3. Aktywowanie zasobów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie.

4. Wydatki na badania i rozwój.

5. Działalność badawczo-rozwojowa w ustawie o rachunkowości.

6. Działalność badawczo-rozwojowa w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

7. Nakłady i koszty zaliczane i niezaliczane do kosztu składnika wartości niematerialnych (przykładowe).

8. Przykłady prac budowlanych i rozwojowych.

9. Ujęcie nakładów na prace badawcze i prace rozwojowe według MSR 38 oraz ustawy o rachunkowości.

10. Amortyzacja prac rozwojowych i jej weryfikacja według ustawy o rachunkowości oraz według MSR 38.

11. Usunięcie składnika aktywów niematerialnych z bilansu.

12. Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

13. Prace badawcze i rozwojowe w aspekcie podatkowym.

14. Wycena prac rozwojowych w momencie początkowego ujęcia oraz wycena bilansowa.

15. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym.

16. Dodatkowa premia dla jednostek prowadzących działalność badawczo-rozwojową - możliwość odliczenia „Kosztów Kwalifikowanych”.

17. Przykłady praktyczne.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani mgr Ilona Bienias - biegły rewident Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO