Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatki w działalności gospodarczej - kompendium wiedzy (44 godz.)

Podatki w działalności gospodarczej - kompendium wiedzy (44 godz.)

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2017-10-16
Typ:
kurs
Tryb:
pon/śr
Opłata:
1000,- zł od osoby,
zapisz się

NAZWA KURSU : 

"Podatki w działalności gospodarczej - kompendium wiedzy"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego księgowego ,a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.


Słuchaczami kursu mogą być osoby:

a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,

b) posiadające wiedze z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych,

c) osoby, które zamierzają podjąć pracę w służbach finansowo -księgowych i będą prowadzić rozliczenia z budżetem,

d) osoby, które pracują w służbach finansowo -księgowych i chcą poszerzyć lub utrwalić swoją wiedzę w zakresie rozliczeń z budżetem,

e) osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Czas trwania kursu wynosi 44 godziny lekcyjne, 1 godzina lekcyjna to 45 minut. 

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:
- w tygodniu, w systemie dopołudniowym - 1 razy w tygodniu, we wtorki !!!,
po 7 godziny lekcyjnych; od godz. 8.00 - 14.00,
 

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje:

1. Podatki dochodowe - 16 godz.

 • formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów,
 • podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT),
 • zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, w tym zasada ustalania  dochodu, przychody i koszty ich uzyskania,
 • deklaracje podatkowe, terminy oraz zasady ich sporządzania,
 • ewidencje podatkowe,
 • zryczałtowany podatek dochodowy,
 • analiza porównawcza opłacalności wyboru poszczególnych form opodatkowania,
 • podatek u źródła - stawki i obowiązki płatnika,
 • zasady opodatkowania zagranicznych dochodów,
 • podatek od dywidend,
 • podatkowe ujęcie dotacji, środków z funduszy unijnych,
 • opodatkowanie stron umowy leasingu.

2. Podatek (VAT) od towarów i usług - 18 godz.

 • zakres opodatkowania,
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego,
 • wymogi dotyczące faktur VAT, 
 • kasy fiskalne,
 • zasady naliczania o odliczania podatku VAT,
 • deklaracje podatkowe oraz zasady ich sporządzania,
 • procedury szczególne (procedura marży, mały podatnik),
 • wybrane transakcje związane z obrotem zagranicznym. 

3. Podatki kosztowe i opłaty lokalne - 6 godz.

 • rodzaje podatków i opłat lokalnych,
 • podstawa i zakres opodatkowania,
 • deklaracje oraz terminy podatkowe,
 • opłata skarbowa,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,

4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych - 4 godz. 

 • znaczenie rachunkowości, rola polityki rachunkowości a prawo podatków
 • różnice pomiędzy rachunkowością finansową, a podatkową,
 • praktyczne aspekty funkcjonowania rachunkowości podatkowej w jednostce gospodarczej. 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe. W wyniku ukończenia kursu osoba powinna potrafić:

 • obliczyć zobowiązanie podatkowe,
 • przygotować deklaracje i zeznania podatkowe (w zakresie omawianych podatków)r
 • ozpoznać potrzebę zastosowania odpowiednich przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
 • odczytać bardziej złożone przepisy regulujące działalność gospodarczą jednostki i odpowiednio je zastosować,
 • sporządzić pisma, odwołania, skargę, wniosek do organów podatkowych wraz z podaniem podstawy prawnej,
 • przeprowadzić analizę porównawczą opłacalności wyboru konkretnej formy opodatkowania.

Warunki zaliczenia kursu

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 75% godz. lekcyjnych i zaliczenie prac kontrolnych przeprowadzanych przez wykładowcę.Osoba, która spełniła warunek ilości obecności na kursie oraz zaliczyła prace kontrolne otrzymuje zaświadczenie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe dane  dotyczące wykładowców  zawiera zakładka: Sylwetki zawodowe wykładowców.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO