Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R. DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

PODATEK VAT ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R. DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-10-23
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie : 


PODATEK VAT ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R. DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. 

Korzyści szkolenia:


    Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2019 r. i planowanych w trakcie 2019 r. i od 2020 r.
    Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT;
    Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów


Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

PODATEK VAT ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R. DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ


1.    Projektowane zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:
    zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo obecnie?
    Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne
    PKWiU a podleganie podatkowi VAT
    Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
    Wygląd faktury po zmianach;
    Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
    Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
    Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
    Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu

2.    Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.:
    Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF – od września 2019 r.;
    Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
    Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany przez MF – wyłączenie z KUP od nowego roku;
    Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
    Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
    Zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF;
    Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktira a skutki podatkowe

3.    Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r.:
    Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
    Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? - praktyka
    Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS – czy na pewno?;
    Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
    Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.
    Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
    Dedykowany przelew bankowy;
    Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
    Płatność gotówką;
    Zapłata za pomocą karty płatniczej oraz inne formy płatności a split payment;
    Pomyłkowa wpłata kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące – co dalej?
    Funkcjonowanie księgowań automatycznych wpłat na rachunek bankowy a split payment;
    Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.

4. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:
    Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?;
    Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
    Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
    E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;
    Sposoby wysyłki e-paragonu;
    Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
    Sankcje za brak e-paragonów.

5. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad – wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:
    Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
    Obowiązki dla zamawiających;
    Uprawnienia dla wykonawców;
    Struktura e faktury podana przez Ministra cyfryzacji;
    Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z e fakturami;
    Problemy techniczne e faktur;
    Inne sposoby wysyłania faktur – czy znikają?

6. Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:
    Stawka podstawowa 23% jako zasada;
    Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
    Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
    Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
    Co zostaje obniżone?
    Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.

7. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK – zmiany od 1 kwietnia 2020 r.:
    Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
    Jakie deklaracje zostają?
    Nowy JPK_VDEK – zasady wypełniania;
    Przepisy przejściowe – równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.

8. NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:
    Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
    Faktura do paragonu – zasady obecne;
    Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe;
    Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u

9. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
   doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
   przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze 


Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada duże doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO