Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT ZMIANY PO 1.07.2018

PODATEK VAT ZMIANY PO 1.07.2018

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
czw
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „Podatek Vat zmiany po 1.07.2018 ”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Hotel Tarnovia ul. Kościuszki 10 w Tarnowie 

Treści kształcenia:

Stosowanie w praktyce nowych przepisów wprowadzonych w 2018 roku 
  - najnowsze zmiany uchwalone i projektowane  
  - jpk_vat 

1.Split payment - wrażliwe obszary 
  - odpowiedzialność za VAT otrzymującego zapłatę o co chodzi w nowych przepisach 
  - jakie skutki w VAT ma pomyłkowe przelanie pieniędzy na rachunek VAT innego podmiotu 
  - zmiany w procedurze podzielonej płatności wprowadzone od września 2018 
  - korzyści stosowania dzielenia płatności dla płacącego  
  - zasady stosowania MPP dookreślone dopiero w objaśnieniu podatkowym Ministra Finansów - wybór przypadków
2.Częściowe opłacenie faktury w podzielonej płatności ulga za złe długi- Instruktaż Ministra Finansów
  - czy należy korygować odliczony VAT gdy zapłacono w MPP tylko VAT 
  - czy wierzyciel ma prawo do ulgi za złe długi gdy otrzymał zapłatę tylko podatku VAT z faktury
  - zasady prezentacji w JPK_VAT wuerzytelności nieściągalnych 
3.Nowe zasady wykazywania zwrotu VAT w deklaracji VAT 7 według objasnień Ministra Finansów - ważne zasady wynikajace wprost z przepisów 
4.JPK_VAT nowe zalecenia Ministra Finansów , na co szczególnie zwracać uwagę
5.JPK_FA wyjasnienia Ministra Finansów 
6.Nowe zasady opodatkowania bonów na towary i usługi - rewolucja w VAT
  - czy wydanie bonu należy opodatkować
  - rodzaje bonów
7.Terminy ewidencjonowania podatku należnego VAT przy transakcjach 
  - darowizny 
  - WDT
  - WNT
  - import usług
  - eksport towarów
  - refakturowanie 
  - dostawy towarów z własnym transportem 
  - dostawy towarów firmą kurierską
8.Na co szczególnie zwracać uwagę w świetle nbajnowszych interpretacji i orzeczeń sądowych
  - umowa pożyczki pieniężnej a VAT
  - sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
9.Otrzymanie faktury korygującej 
  - daty jej rozliczenia dla potrzeb VAT
  - korekta in plus
  - korekta in minus 
  - korekty dotyczące stawek vat 
  - korekty przy odwrotnym obciążeniu 
  - korekty przy braku dostawy 
  - korekty przy zwrocie towaru 
10.Zagadnienia różne

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Sylwetka wykładowcy : 

Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 
    
    

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO