Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
380,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:  "PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

DOKUMENTY DO KFS

ZAŚWIADCZENIE

RIS

MSUES

Treści kształcenia:

· Międzynarodowe transakcje łańcuchowe – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE),
· Wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych (co oznacza sformułowanie „podmiot organizujący     wysyłkę lub transport”),
· Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, procedura uproszczona (zasady opodatkowania, dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki   sprawozdawcze),
· Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie potrącania VAT – u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem,
· Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku   naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania itp.),
· Import usług i nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego – warunki do potrącenia podatku naliczonego,
· Zasady określania miejsca wykonania czynności przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym,
· Zasady rozliczania usług transportowych i spedycyjnych w obrocie międzynarodowym,
· Zagraniczne podróże służbowe, usługi niematerialne, reklama, marketing, licencje, prawa autorskie, usługi doradcze i zarządcze, najem, dzierżawa,     pośrednictwo, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe itp. – zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym,
· Import usług związanych z WNT i importem towarów – zasady stosowania stawki 0%, 
· Szczególne przypadki stosowania stawki 0% (np. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, usługi transportu międzynarodowego itp.),
· Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP (moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, rabaty,   korekty, kursy walut, dokumentowanie itp.),
· Nabycie towarów w Polsce od podmiotów zagranicznych, zasady rozliczeń, dokumentowanie,
· Określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
· Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%,   dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, 
· Terminy do rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
· Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT i eksporcie towarów,
· Zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów,
· Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie własnych towarów,
· Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, niedobory, korekty, kursy walut, itp.),
· Zmiany, od 1 sierpnia 2016 r., w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
· Zasady potrącenia VAT – u naliczonego przy WNT,
· Przypadki, kiedy nie rozlicza się WNT, mimo, że nastąpił przywóz towarów z innego kraju Unii Europejskiej,
· Magazyny konsygnacyjne – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT,
· Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich – zasady opodatkowania,
· Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie, w drodze darowizny itp. – zasady opodatkowania,
· Straty w środkach trwałych i obrotowych nabytych w drodze WNT lub importu towarów – zasady rozliczeń podatkowych,
· Zwroty reklamacyjne towarów z importu lub WNT - zasady rozliczeń podatkowych,
· Zasady składania deklaracji oraz informacji podsumowujących przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów oraz w przypadku świadczenia usług dla podmiotów zagranicznych,
· Szczególne procedury podatkowe w obrocie międzynarodowym: sprzedaż wysyłkowa, nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego itp.
· Zasady rozliczania importu towarów z krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty,   korekty, kursy walut, zasady potrącania podatku naliczonego itp.),
· Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z importem towarów (niedobory, zaniżona wartość celna, zaniżona stawka podatku VAT,   zawyżona kwota podatku VAT, powrotny przywóz towarów, zwolnienia itp.),
· Zasady rozliczania eksportu towarów do krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty,   korekty, kursy walut, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.),
· Zasady dokumentowania eksportu i importu towarów,
· Terminy i zasady potrącania podatku naliczonego,
· Przypadki, w których podatnik nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony,
· Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie „zwrotu bezpośredniego” nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
· Pozostałe zagadnienia,
· Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze:

Tomasz Wojewoda

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego.

Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA - PRESS’ - opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.


 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO