Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT w budżecie 2019.

Podatek VAT w budżecie 2019.

Miasto:
Tarnów
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:"Podatek VAT w budżecie 2019"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

DOKUMENTY DO KFS 

RIS

MSUES

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU 

 

Treści kształcenia:

Szkolenie jest kierowane do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności do gmin, powiatów, województw, jednostek administracji rządowej, instytutów badawczych, instytucji kultury, itp. Szkolenie uwzględnia zmiany VAT od początku 2019 r. oraz specyfikę i problematykę podatkową sektora budżetowego. Szkolenie dedykowane jest głównym księgowym i pozostałej kadrze księgowej, kierownikom jednostek, jak również służbom merytorycznym niezajmującym się na co dzień kwestiami podatkowymi. Zajęcia w praktyczny sposób poruszają najistotniejszą problematykę w zakresie VAT w budżecie.
 

1.  Jednostka jako podatnik VAT
a)   Czynności objęte VAT (wykonywane jako podatnik VAT).
b)   Czynności poza VAT (wykonywane jako organ władzy publicznej).
c)   Podatnik oraz jej jednostki organizacyjne, w tym wzajemne rozliczenia.
d)   Sprzedaż majątku.
e)   Zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł.

2.   Sprzedaż.
a)   Moment wykonania usługi.
b)   Problematyka protokołów odbioru.
c)   Usługi ciągłe. Częściowe wykonanie usługi. Okresy rozliczeniowe.
d)   Moment powstania obowiązku podatkowego.
e)   Zaliczki i inne przedpłaty.
f)    Usługi dzierżawy oraz najmu. 
g)   Usługi komunalne.
h)   Opieka społeczna.
i)    Oświata.
j)    Usługi promocji i podobne.
k)   Dostawa towarów, w tym dostawa nieruchomości.
l)    Sprzedaż na odwrotnym obciążeniu.
m)  Refakturowanie - typowa problematyka jednostek budżetowych. 
n)   Korekta sprzedaży. Właściwe ujęcie faktur korygujących.

3.   Odliczanie podatku naliczonego.
a)   Zasady ogólne. Terminy odliczenia VAT.
b)   Split payment a prawo do odliczenia. Należyta staranność.
c)   Odliczenie przy użyciu proporcji i preproporcji.
d)   Co wyłączać z obrotu? Kiedy transakcje są pomocnicze?
e)   Zmiana przeznaczenia majątku gminnego/miejskiego a prawo/obowiązek korekty VAT.
f)    Odwrotne obciążenie – odliczenie VAT.
g)   Ograniczenia w prawie do odliczenia VAT.
h)   Korekta zakupów. Właściwe ujęcie w deklaracji VAT.

4.   Fakturowanie, z uwzględnieniem nowelizacji o fakturowaniu w zamówieniach publicznych. 
a)   Właściwa data sprzedaży na fakturze i inne obowiązkowe elementy.
b)   Terminy wystawiania faktur.
c)   Fakturowanie pomiędzy jednostkami oraz wewnętrzne rozliczenia.
d)   Faktury do paragonów.
e)   Fakturowanie elektroniczne.
f)    Faktury w zamówieniach publicznych – nowelizacja 18.04.2019
g)   Faktury korygujące.
h)   Noty korygujące.
i)    Anulowanie faktury.
j)    Duplikaty.

5.   Kasy fiskalne w sektorze finansów publicznych 2019
a)   „stare kasy” sprzed centralizacji – czy trzeba wymieniać?
b)   Kasy fiskalne on-line.
c)   Zwolnienia z kas fiskalnych. 
d)   Faktury do paragonów. Właściwe ujęcie w rejestrze i JPK_VAT.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

Informacje o wykładowcy:

 

HUBERT GRZYB - Adwokat, Doradca Podatkowy


Hubert Grzyb

Tytuł zawodowy: Adwokat, Doradca Podatkowy

Edukacja: 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:

W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego
w skomplikowanych transakcjach gospodarczych oraz reprezentował Klientów w sporach z organami podatkowymi.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Hubert posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, produkcja, branża IT, finanse i ubezpieczenia.

Przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o. Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Specjalizacja:

  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • JPK,
  • kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych,
  • postępowania karnoskarbowe,
  • prawo cywilne,
  • prawo pracy.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO