Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT od A do Z - podstawowe zasady funkcjonowania

Podatek VAT od A do Z - podstawowe zasady funkcjonowania

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2017-11-29
Typ:
kurs
Tryb:
śr/pt
Opłata:
890,- zł od osoby,
brak miejsc

KURS - Podatek VAT od A do Z - podstawowe zasady funkcjonowania

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi podatku VAT, a także z zasadami jego funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Czas trwania kursu to 32 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym  - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.30  - 19.45.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje: 8 modułów po 4 godziny lekcyjne:

Moduł I 

- Cechy i zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług.

- Czynności podlegające i nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

- Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju oraz czynności nieodpłatne zrównane z odpłatną dostawą.

- Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz czynności nieodpłatne zrównane z odpłatnym świadczeniem usług.

Moduł II

- Zwolnienie dla czynności wykonywanych przez małych podatników.

- Procedura marży.

- Eksport i import towarów - definicja, miejsce.

- Dostawa wewnątrzwspólnotowa oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe - w tym przemieszczanie towarów z innego kraju UE przez podatnika.

Moduł III

 - Odwrócony podatnik podatku od towarów i usług.

- Obowiązek podatkowy dla czynności podlegających opodatkowaniu.

- Obowiązek podatkowy dla czynności nie podlegających opodatkowaniu.

Moduł IV 

- Faktury

- Podstawa opodatkowania w transakcjach krajowych i zagranicznych.

- Korygowanie podstawy opodatkowania in plus i in minus.

- Kursy walut obcych.

Moduł V 

- Podatek naliczony - definiowanie, zasady, terminy, korygowanie, wyłączenia.

- Podatek naliczony związany z czynnościami podlegającymi jak też niepodlegającymi podatkowi.

- Podatek naliczony związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z opodatkowania.

- Korekta podatku naliczonego w przypadku odliczeń związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.

Moduł VI 

- Korygowanie podatku należnego i naliczonego związane z zapłatą należności (zobowiązania).

- Samochody w podatku VAT.

- Obrót nieruchomościami.

- Kasy rejestrujące.

Moduł VII

- Stawki podatku od towarów i usług - zwolnienia.

Moduł VIII

-Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.

- Rejestracja dla celów VAT oraz dla czynności wewnątrzwspólnotowych.

- Ewidencje VAT - JPK.

- Deklaracje i informacje podsumowujące w tym obowiązkowo przekazywane w formie elektronicznej.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie:

Nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

- Znajomości zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług

- Rozpoznawalności podatników podatku VAT

- Zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT

- Prawidłowym ustalaniu podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego

- Umiejętność ustalanie miejsca dostawy towarów oraz świadczenia usług

- Znajomość zasad i terminów odliczania podatku naliczonego

- Posiadanie świadomości wymogów dokumentacyjno-sprawozdawczych

- Zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe

- Przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecności na zajęciach szkoleniowych.Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Sylwetka zawodowa wykładowcy prowadzącego zajęcia na kursie

Wykładowcą na kursie jest Zbigniew Miernik- specjalista praktyk, członek zarządu biura rachunkowości i doradztwa podatkowego „Rejestr”. Przez 11 lat pełnił funkcję kierownika Działu Podatków Pośrednich Urzędu Skarbowego w Krakowie. Wykładowca w zakresie podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz głoszeniowy dostępny po kliknęciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO