Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT OD A DO Z - KOMPENDIUM WIEDZY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PODATEK VAT OD A DO Z - KOMPENDIUM WIEDZY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, śr
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: SKwP Chrzanów, ul. Woynarowskiej 1, II piętro sala 19. 
godzina rozpoczęcia 9.00.

 

Treści kształcenia:

 

1.    Cechy i zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług.
2.    Krajowy zakres opodatkowania podatkiem VAT:
a)     czynności podlegające i nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
b)    odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju,
c)    czynności nieodpłatne zrównane z odpłatną dostawą:
- przekazanie towarów na cele osobiste,
-  prezenty o małej wartości,
- próbki,
-drukowane materiały reklamowe i informacyjne.
3.    Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz czynności nieodpłatne zrównane z odpłatnym świadczeniem usług.
4.     Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
5.    Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
6.    Zagraniczny zakres opodatkowania podatkiem VAT w sferze obrotu towarami (definicja, miejsce, warunki):
a)    wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
b)    wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
c)    export towarów,
d)    import towarów.
7.    Zagraniczny zakres opodatkowania podatkiem VAT w sferze świadczenia usług (definicja, miejsce, warunki):
a)    import usług,
b)    export usług (w tym wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług).
8.    Pojęcie podatnika VAT czynnego i biernego:
a)    zasady rejestracji podatnika VAT:
- dobrowolna rezygnacja ze statusu podatnika VAT biernego,
- obligatoryjne zgłoszenie się jednostki dla celów podatku VAT,
- zasady wypełniania formularza VAT-R oraz procedura rejestracji dokonywana przez organ podatkowy,
b) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
9.    Ogólne i szczegółowe zasady powstawania obowiązku podatkowego, w tym z tytułu:
a) dostawy towarów i świadczenia usług (w uwzględnieniem warunków dostaw  - INCOTERMS),
b) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
-  wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
- przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
- dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, 
- świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,
c) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,
d) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
e) dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych,
f) czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;
g) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
h) świadczenia usług:
- telekomunikacyjnych,
- wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, 
- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- stałej obsługi prawnej i biurowej,
- dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.
10. Zasady powstawania obowiązku u podatników rozliczających się kasowo (pojęcie „małego podatnika” 
11.    Zasady dokumentowania transakcji na gruncie ustawy o podatku VAT:
a)    zasady wystawiania faktur, terminy,
b)    rodzaje faktur,
c)    elementy obligatoryjne i fakultatywne na fakturze,
d)    wystawianie faktur w walutach obcych.
12.    Zasady wystawiania faktur korygujących (in plus i in minus).
13.    Kasy fiskalne:
a)    zakres obowiązywania,
b)    zwolnienia z obowiązku ewidencji (wyjątki),
c)    ulga na zakup kasy fiskalnej (zasady, kwota, terminy),
d)    zasady prowadzenia obrotu za pomocą kas fiskalnych.

 


Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze


Dr Witold Furman – doradca podatkowy, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Wykładowca SKwP, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Autor licznych publikacji z zakresu podatków i rachunkowości.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO