Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby

Szkolenie:    PODATEK VAT, CIT, PIT  REWOLUCYJNE ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Korzyści szkolenia:
•       Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2019 r. i planowanych w trakcie 2019 r. i od 2020 r.
•       Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT;
•       Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów
1.Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r. w podatku VAT i  CIT (PIT):
•         Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF – od września 2019 r.;
•         Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
•         Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany przez MF – wyłączenie z KUP od nowego roku w podatku CIT i PIT;
•         Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
•         Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
•         Zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF;
•         Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktura a skutki podatkowe
2 .Zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia – od 1 listopada 2019 r.:
•         zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo obecnie?
•         Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne
•         PKWiU a podleganie podatkowi VAT
•         Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
•         Wygląd faktury po zmianach;
•         Likwidacja deklaracji VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
•         Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu
3. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r.:
•         Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
•         Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? - praktyka
•         Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS;
•         Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
•         Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.
•         Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
•         Dedykowany przelew bankowy;
•         Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
•         Płatność gotówką;
•         Zapłata za pomocą karty płatniczej oraz inne formy płatności a split payment;
•         Pomyłkowa wpłata kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące – co dalej?
4 .E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:
•       Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?;
•       Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
•       Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
•       E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;
•       Sposoby wysyłki e-paragonu;
•       Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
•       Sankcje za brak e-paragonów.
5. NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r. dotycząca VAT, CIT (PIT):
•         Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
•         Faktura do paragonu – zasady obecne;
•         Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe;
•         Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u;
•         Wyłączanie z KUP faktur wystawionych do paragonów bez NIP
6. Inne zmiany w podatku VAT:
•         Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad – wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:
•         Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:
•         Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK – zmiany od 1 kwietnia 2020 r.:
7. Zmiany w podatku CIT i PIT – od stycznia 2020 r.:
•         Wyłączanie z KUP zapłat na inny rachunek bankowy niż podany na stronach MF;
•         Wyłączenie z KUP zapłat bez stosowania split paymantu;
•         Konieczność informowania US o rachunkach bankowych kontrahentów;
•         Projektowane zmiany w zakresie zapobiegania zatorów płatniczych: wyłączanie z KUP w przypadku nieterminowych zapłat, wyłączanie z przychodów podatkowych 
8. Zmiany w podatku PIT w 2019 r. i 2020 r.:
•         Brak zapłaty podatku dla osób do 26 roku życia: na oświadczenie;
•         Rozliczanie osób na umowach cywilnoprawnych a ulga w podatku;
•         Obniżenie stawki podatku PIT do 17% - dla kogo?
•         Skutki praktyczne zmian – zasady rozliczania osób;
•         Przepisy przejściowe – data wejścia w życie uregulowań.
9. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty gotówki w dniu szkolenia lub przelewem 7 lub 14 dni po otrzymaniu wysłanej elektroniczne faktury. Zgłoszenia rezygnacji z udziału przyjmujemy  najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 

Informacje o kadrze:

Wykładowca:   Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada duże doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.  

 
Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001