Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
sobota/niedziela, seminarium, do południa, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, po południu
Opłata:
370,- zł od osoby

 NAZWA KURSU "PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kościuszki 10 Hotel Tarnovia

 

DOKUMENTY DO KFS

RIS

MSUES

 

Treści kształcenia:

VAT 2019/2020 

 • OMÓWIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W 2019 ROKU W ZAKRESIE PODATKU VAT W TYM OD 1 WRZEŚNIA  i 1 LISTOPADA 2019 ROKU
 • UPORZĄDKOWANIE  UCHWALONYCH PRZEZ SEJM ZMIAN Z  PODZIAŁEM NA  DATY WEJŚCIA ICH W ŻYCIE:
  - 1 WRZEŚNIA 2019
  - 1 LISTOPADA 2019
  - 1 STYCZNIA 2020
  - 1 KWIETNIA 2020
  - 1 LIPCA 2020

UWAGA! ZMIANY W ZAKRESIE MPP OBOWIĄZUJĄ OD PIERWSZEJ TRANSAKCJI LUB ZALICZKI  DOKONANEJ OD 1 LISTOPADA 2019 W ZAKRESIE OKREŚLONYM NOWYMI PRZEPISAMI.

BRAK ZNAJOMOŚCI NOWYCH REGUŁ MOŻE NARAZIĆ  PODATNIKA NA DUŻE KONSEKWENCJE FINANSOWE W PODATKU VAT A W PRZYSZŁOŚCI W PODATKU DOCHODOWYM.

 

1.Kasy on- line – omówienie wątpliwości, w tym dot. rozliczanie ulgi na zakup kasy

2.Nowy plik JPK_ VAT zamiast deklaracji –uchwalona zmiana:

- kto i kiedy musi składać nowy plik

 - konsekwencje pomyłek

 - w jakich przypadkach należy się kara 500 zł za błąd 

 -nowe terminy w jakich należy poprawiać  pliki i błędy w ewidencji
 - zmiana zasad ujmowania w pliku  faktur wystawionych do sprzedaży zafiskalizowanej

3. Faktura  do paragonu –UCHWALONA PRZEZ SEJM REWOLUCJA W USTAWIE O V

 - znaczące ograniczenia w wystawianiu faktur do paragonó

 - zakazy wystawiania faktur

- kary za wystawienie faktury pomimo zakazu dla wystawcy

- kary za wystawienie faktury pomimo zakazu    dla odbiorcy faktury

 - przepisy przejściowe (co z paragonami wystawionymi przed zmianą?)  

KOLEJNE UCHWALONE ZAMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019:

 4. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia  skutkująca zmianą zasady stosowania zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

5.Nowa wysokość sankcji w podatku VAT.

6.Zakaz stosowania  zwolnienia z VAT dla wybranych – nowych – czynności. Kwota 200 000 już nie chroni.

7.Zmiany w zakresie wykreślania podatnika z rejestru VAT oraz przywracania statusu podatnika VAT czynnego.

8.Zmiany w zakresie w zakresie faktury VAT RR

9.Zmiany w zakresie wykazywania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.

10.Nowy wykaz podatników prowadzących działalność gospodarczą określony ustawą o VAT

- kogo obejmuje nowy wykaz
- dane zamieszczane w wykazie
- aktualizacja danych
- wniosek o sprostowanie danych

11.BIAŁA LISTA PODATNIKÓW  i skutki jej powstania.

Przypadki obowiązkowego dokonywania przelewu należności na rachunek bankowy wskazany w wykazie

- kogo dotyczy
-sposób ustalania na potrzeby nowego obowiązku limitu  15.000 zł

12.Konsekwencje w podatku VAT dokonania przelewu na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie oraz sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności finansowej

UCHWALONE ZMIANY OD 1 LISTOPADA 2019:

13.Obowiązkowa podzielona płatność – SKOMPLIKOWANE ZAPISY USTAWOWE:

- kogo dotyczy
- jakich transakcji dotyczy
- dodatkowe elementy faktury
- zmienione zasady korzystania z rachunku VAT
- konsekwencje na gruncie ustawy o VAT braku dokonania płatności przy zastosowaniu split payment pomimo takiego obowiązku – NOWE SANKCJE
-jak unikać konsekwencji finansowych (sankcji) w przypadku popełnienia błędu

14. Zmiany stawek VAT –od 1 listopada 2019

15. Po co podatnikowi WIS? – zmiany od 1 listopada 2019

14. NOWA MATRYCA STAWEK VAT – co trzeba wiedzieć już dziś.

15. NOWY PLIK JPK_VAT – ZAMIAST DEKLARACJI- uchwalona ustawa:

- terminarz wdrażania

- za jakie błędy i w jakich przypadkach stosuje się karę w wysokości 500 zł.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze:

Wykładowca -Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. 

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001