Miasto:
Oświęcim
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, po południu
Opłata:
320,- zł od osoby

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: 9 maja 2019 r. Oświęcim, OCK ul. Śniadeckiego 24, godz. rozpoczęcia 10.00.

 

 

Treści kształcenia:

 

1. KASY ON- LINE W SEJMIE:
- kto i kiedy musi wymieniać kasy
- nowe obowiązki raportowania
- do kiedy można używać dotychczasowe kasy
- ulga na zakup kasy po zmianach.

 

2. ZMIANA STAWEK VAT – DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O VAT:
- różne daty wejścia w życie poszczególnych regulacji
- zmiana nomenklatury dla towarów
- zmiana identyfikowania usług dla potrzeb VAT
- jak otrzymać już w tym roku wiążącą informację podatkową w zakresie prawidłowego stosowania stawek VAT
- zakres ochrony jaki daje WIS.

 

3. KOLEJNA PLANOWANA ZMIANA DO VAT:
- stworzenie nowej bazy podatników jako narzędzia uszczelniającego system podatku VAT (zakres danych, połączenie  wielu baz w jedną)
- nowy obowiązek dokonywania płatności na rachunek bankowy zawarty w bazie
- negatywne konsekwencje w przypadku płatności na rachunek niezamieszczony w bazie
- jak wyeliminować negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek bankowy niewymieniony w bazie.

 

4. OBSZARY RYZYKA W PODATKU VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH (w oparciu o orzeczenia sądowe oraz interpretacje podatkowe):
-  ryzyka związane z odliczaniem VAT (wady faktury, duplikaty, faktury niezapłacone itp.)
- ryzyka związane z wystawianiem faktur korygujących
- ryzyka nieterminowego wykazywania podatku VAT należnego (w szczególności w procedurze refakturowania)
- reprezentacja i reklama – ryzyka braku podatku VAT oraz braku fiskalizacji.

 

5. OBSZARY RYZYKA W PODATKU VAT W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH:
- transakcje wielostronne m.in. polski podatnik drugim w kolejności (sposób fakturowania i rozliczania)
- ryzyka związane z importem usług
- refakturowanie  usług w obrocie międzynarodowym – problemy w rozliczaniu oraz dokumentowaniu przenoszenia kosztów.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowcą na kursie jest ceniony ekspert podatku VAT na terenie Chrzanowa i Oświęcimia, specjalista w dziedzinie podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów, długoletni współpracownik SKwP.
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001