Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT 2019 /2020 R. REWOLUCYJNE ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019

PODATEK VAT 2019 /2020 R. REWOLUCYJNE ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-09-24
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:  PODATEK VAT 2019/2020 R. REWOLUCYJNE ZMIANY OD 1 WRZESNIA 2019 R


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Rozpoczęcie: godzina 9:00

 Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2019 r. i planowanych w trakcie 2019 r. i od 2020 r.
•      Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT;
•      Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów
 

Treści kształcenia: 


Od 1 września 2019 r  Ministerstwo Finansów  wprowadza obowiązkowo  mechanizm podzielnej płatności (Split payment)  , który obejmuje bardzo dużo różnego rodzaju czynności. Jednocześnie zlikwidowany zastanie mechanizm odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności. Oznacza to ogromną rewolucję podatku Vat. Już za 3-miesiace m.in. dla podmiotów z branży budowlanej , samochodowej , stalowej w istocie dla każdego podatnika , który wykonuje czynności opodatkowane nabywa czynności tego typu. Fundamentalne znaczenie ma wyrok TSUE w sprawie kart paliwowych- każdy podatnik mający cokolwiek wspólnego z kartami paliwowymi staje przed zadaniem modyfikacji rozliczeń kart paliwowych , które zdaniem TSUE stanowią usługę finansową niedającą prawa do odliczenia VAT. Należy też również zwrócić uwagę na zmiany w zakresie sposobu raportowania VAT- w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7 pojawi się nowa struktura JPK_VDEK, dodatkowo planowane jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucje w stawkach VAT. Nie mniej istotne znaczenie ma wprowadzenie poszerzonej bazy podatników VAT czynnych (biała lista), z czym związane jest udostępnienie danych o rachunkach bankowych  i sankcji przewidzianych w tym zakresie . Ogromne znaczenie mają zmiany wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych oraz przewidujące wprowadzenie elektronicznych kas fiskalnych .

Zakres tematyczny

VAT 2019/2020     
1. Projektowane zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:
•        zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo obecnie?
•        Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne
•        PKWiU a podleganie podatkowi VAT
•        Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
•        Wygląd faktury po zmianach;
•        Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
•        Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
•        Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
•        Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu
2.Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.:
•        Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF – od września 2019 r.;
•        Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
•        Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany przez MF – wyłączenie z KUP od nowego roku;
•        Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
•        Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
•        Zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF;
•        Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktira a skutki podatkowe
3. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r.:
•        Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
•        Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? - praktyka
•        Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS – czy na pewno?;
•        Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
•        Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.
•        Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
•        Dedykowany przelew bankowy;
•        Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
•        Płatność gotówką;
•        Zapłata za pomocą karty płatniczej oraz inne formy płatności a split payment;
•        Pomyłkowa wpłata kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące – co dalej?
•        Funkcjonowanie księgowań automatycznych wpłat na rachunek bankowy a split payment;
•        Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.
4 . E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:
•      Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?;
•      Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
•      Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
•      E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;
•      Sposoby wysyłki e-paragonu;
•      Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
•      Sankcje za brak e-paragonów.
5. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad – wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:
•        Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
•        Obowiązki dla zamawiających;
•        Uprawnienia dla wykonawców;
•        Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji;
•        Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami;
•        Problemy techniczne efaktur;
•        Inne sposoby wysyłania faktur – czy znikają?
6.  Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:
•        Stawka podstawowa 23% jako zasada;
•        Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
•        Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
•        Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
•        Co zostaje obniżone?
•        Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.
7.  Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK – zmiany od 1 kwietnia 2020 r.:
•        Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
•        Jakie deklaracje zostają?
•        Nowy JPK_VDEK – zasady wypełniania;
•        Przepisy przejściowe – równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.
8.  NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:
•        Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
•        Faktura do paragonu – zasady obecne;
•        Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe;
•    Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u
9.  Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

 

 

Metody pracy:


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia:


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)


Warunki płatności i rezygnacji:


 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty wymaganej  kwoty w dniu szkolenia gotówką lub 7-14 dni po szkoleniu w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Nr Rachunku bankowego BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001 


Informacje o kadrze:


Wykładowca  :  Joanna Patyk - Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada duże doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym,. Bardzo ceniony wykładowca , cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO