Miasto:
Oświęcim
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24. – sala konferencyjna, parter
godzina rozpoczęcia 10.00.

 

Treści kształcenia:

 

ZMIANY WPROWADZANE W 2019 ROKU W ZAKRESIE PODATKU VAT W TYM OD 1 WRZEŚNIA  i 1 LISTOPADA 2019 ROKU.

UPORZĄDKOWANIE  UCHWALONYCH PRZEZ SEJM ZMIAN Z PODZIAŁEM NA DATY WEJŚCIA ICH W ŻYCIE:
- 1 WRZEŚNIA 2019
- 1 LISTOPADA 2019
- 1 STYCZNIA 2020
- 1 KWIETNIA 2020
- 1 LIPCA 2020

1.    Kasy on- line – omówienie wątpliwości, w tym dot. rozliczanie ulgi na zakup kasy
2.    Nowy plik JPK_ VAT zamiast deklaracji –uchwalona zmiana: 
•    kto i kiedy musi składać nowy plik
•    konsekwencje pomyłek
•    w jakich przypadkach należy się kara 500 zł za błąd?
•    nowe terminy w jakich należy poprawiać  pliki i błędy w ewidencji
•    zmiana zasad ujmowania w pliku  faktur wystawionych do sprzedaży zafiskalizowanej
3.    Faktura  do paragonu – UCHWALONA PRZEZ SEJM REWOLUCJA W USTAWIE O VAT
•    znaczące ograniczenia w wystawianiu faktur do paragonów
•    zakazy wystawiania faktur
•    kary za wystawienie faktury pomimo zakazu dla wystawcy faktury
•    kary za wystawienie faktury pomimo zakazu dla odbiorcy faktury
•    przepisy przejściowe (co z paragonami wystawionymi przed zmianą?)

KOLEJNE UCHWALONE ZAMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019:
4.    Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia  skutkująca zmianą zasady stosowania zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
5.    Nowa wysokość sankcji w podatku VAT.
6.    Zakaz stosowania  zwolnienia z VAT dla wybranych – nowych – czynności. Kwota 200 000 już nie chroni.
7.    Zmiany w zakresie wykreślania podatnika z rejestru VAT oraz przywracania statusu podatnika VAT czynnego.
8.    Zmiany w zakresie w zakresie faktury VAT RR
9.    Zmiany w zakresie wykazywania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.
10.    Nowy wykaz podatników prowadzących działalność gospodarczą określony ustawą o VAT:
•    kogo obejmuje nowy wykaz
•    dane zamieszczane w wykazie
•    aktualizacja danych
•    wniosek o sprostowanie danych
11.    Przypadki obowiązkowego dokonywania przelewu należności na rachunek bankowy wskazany w wykazie
•    kogo dotyczy
•    sposób ustalania na potrzeby nowego obowiązku limitu  15.000 zł 
12.    Konsekwencje w podatku VAT dokonania przelewu na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie oraz sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności finansowej.

UCHWALONE ZMIANY OD 1 LISTOPADA 2019:
13.    Obowiązkowa podzielona płatność – SKOMPLIKOWANE ZAPISY USTAWOWE:
•    kogo dotyczy
•    jakich transakcji dotyczy
•    dodatkowe elementy faktury
•    zmienione zasady korzystania z rachunku VAT
•    konsekwencje na gruncie ustawy o VAT braku dokonania płatności przy zastosowaniu split payment pomimo takiego obowiązku
•    jak unikać konsekwencji finansowych (sankcji) w przypadku popełnienia błędu
14.    Zmiany stawek VAT –od 1 listopada 2019
15.    Po co podatnikowi WIS? – zmiany od 1 listopada 2019
16.    NOWA MATRYCA STAWEK VAT – co trzeba wiedzieć już dziś.
17.    NOWY PLIK JPK_VAT – ZAMIAST DEKLARACJI- uchwalona ustawa:
•    terminarz wdrażania
•    za jakie błędy i w jakich przypadkach stosuje się karę w wysokości 500 zł.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowcą na kursie jest ceniony ekspert podatku VAT na terenie Chrzanowa i Oświęcimia, trener Ministerstwa Finansów, długoletni współpracownik SKwP.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001