Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT 2018-2019 - zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych

Podatek VAT 2018-2019 - zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-01-30
Typ:
Tryb:
śr
Opłata:
360,- zł od osoby,
brak miejsc

Kurs - „Podatek VAT 2018-2019 - zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1) Zmiany w VAT na 2019 r., w tym związane z uszczelnianiem systemu podatkowego (wg stanu prac legislacyjnych:

a) obowiązek umieszczania numeru NIP na paragonie,
b) konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP,
c) konsekwencje ujęcia faktury bez numeru NIP w ewidencji VAT,
d) nowe przypadki, w których ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT,
e) nowa „stawka” dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT,
f) nowe podmioty wyłączone z zakresu zwolnienia podmiotowego,
g) zmiany w przepisach dotyczących rejestracji, wykreślania i przywracania rejestracji jako podatnik VAT czynny,
h) bezpodstawne wzbogacenie jako przesłanka odmowy stwierdzenia nadpłaty w VAT i braku możliwości rozliczenia kwoty „z przeniesienia”,
i) zmiany w definicji „pierwszego zasiedlenia”,
j) deklaracja VAT a JPK w 2019 r.,
k) pozostałe zmiany w zależności od stanu prac legislacyjnych.

2. Zmiany  w zakresie kas rejestrujących na 2019 r.

a) zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych - zmiany od 1 stycznia 2019 r.,
b) kasy on-line - zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu; kto i od kiedy ma obowiązek stosowania nowych kas on-line.

3. Zmiany w VAT od 1 lipca 2018 - „mechanizm podzielonej płatności” (split payment):

 • Na czym polega?
 • Czy trzeba, czy można go stosować?
 • W jaki sposób wpływa na regulowanie zobowiązań podatkowych i rozliczenia z kontrahentami?
 • Jak wpływa na zasady funkcjonowania rachunków bankowych podatnika? Jakie są możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?
 • Jakie są korzyści ze stosowania mechanizmu „podzielonej płatności”?
 • Zasady odpowiedzialności związane z „podzieloną płatnością”.
 • Ulga na złe długi a „podzielona płatność”.

4. Należyta staranność podatnika i jej wpływ na ocenę prawa do odliczenia podatku naliczonego dokonywaną przez organ podatkowy:

a) zasady kształtowania współpracy z kontrahentami,
b) zasady weryfikacji i dokumentowania statusu podatkowego kontrahenta i jego znaczenie dla rozliczeń podatku naliczonego,
c) dokumentowanie przebiegu transakcji,
d) okoliczności wyłączające prawo do odliczenia podatku naliczonego.

5. Przegląd aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie rozliczania VAT w transakcjach krajowych.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Cezary Pieńkosz, długoletni wykładowca SKwP. Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO