Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT 2018-2019 - zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych

Podatek VAT 2018-2019 - zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Podatek VAT 2018-2019 - zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1) Zmiany w VAT na 2019 r., w tym związane z uszczelnianiem systemu podatkowego (wg stanu prac legislacyjnych:

a) obowiązek umieszczania numeru NIP na paragonie,
b) konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP,
c) konsekwencje ujęcia faktury bez numeru NIP w ewidencji VAT,
d) nowe przypadki, w których ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT,
e) nowa „stawka” dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT,
f) nowe podmioty wyłączone z zakresu zwolnienia podmiotowego,
g) zmiany w przepisach dotyczących rejestracji, wykreślania i przywracania rejestracji jako podatnik VAT czynny,
h) bezpodstawne wzbogacenie jako przesłanka odmowy stwierdzenia nadpłaty w VAT i braku możliwości rozliczenia kwoty „z przeniesienia”,
i) zmiany w definicji „pierwszego zasiedlenia”,
j) deklaracja VAT a JPK w 2019 r.,
k) pozostałe zmiany w zależności od stanu prac legislacyjnych.

2. Zmiany  w zakresie kas rejestrujących na 2019 r.

a) zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych - zmiany od 1 stycznia 2019 r.,
b) kasy on-line - zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu; kto i od kiedy ma obowiązek stosowania nowych kas on-line.

3. Zmiany w VAT od 1 lipca 2018 - „mechanizm podzielonej płatności” (split payment):

 • Na czym polega?
 • Czy trzeba, czy można go stosować?
 • W jaki sposób wpływa na regulowanie zobowiązań podatkowych i rozliczenia z kontrahentami?
 • Jak wpływa na zasady funkcjonowania rachunków bankowych podatnika? Jakie są możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?
 • Jakie są korzyści ze stosowania mechanizmu „podzielonej płatności”?
 • Zasady odpowiedzialności związane z „podzieloną płatnością”.
 • Ulga na złe długi a „podzielona płatność”.

4. Należyta staranność podatnika i jej wpływ na ocenę prawa do odliczenia podatku naliczonego dokonywaną przez organ podatkowy:

a) zasady kształtowania współpracy z kontrahentami,
b) zasady weryfikacji i dokumentowania statusu podatkowego kontrahenta i jego znaczenie dla rozliczeń podatku naliczonego,
c) dokumentowanie przebiegu transakcji,
d) okoliczności wyłączające prawo do odliczenia podatku naliczonego.

5. Przegląd aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie rozliczania VAT w transakcjach krajowych.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest specjalista ds. prawa pracy Pani Maja Chodacka, długoletni wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO