Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK U ŹRÓDŁA – REWOLUCJA 2019

PODATEK U ŹRÓDŁA – REWOLUCJA 2019

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-06-12
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

 

KURS "PODATEK U ŹRÓDŁA – REWOLUCJA 2019" 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2  33-100 Tarnów

DOKUMENTY DO KFS

RIS

MSUES

 

Treści kształcenia:

Przedmiot i cel szkolenia.
 
1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie kolejny etap nowelizacji podatków dochodowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  Po transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz optymalizacji podatkowej czas przyszedł na podatek u źródła.  W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany w zakresie podatku u źródła znacznie uszczelniające system podatkowy oraz komplikujące rozliczenie.  Należy pamiętać, że poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r. podatek u źródła będzie już całkiem innym podatkiem niż do tej pory.  Wykładowca porówna zmiany ze stanem obecnym oraz zaprezentuje wnioski. 
Plan szkolenia. 

1)Ogólne informacje na temat podatku u źródła.
a)Podatek u źródła na gruncie konwencji modelowej OECD oraz na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
b)Przepisy polskie – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2)Podstawowe pojęcia. 
a)Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy. 
b)Siedziba oraz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 
c)Konstrukcja zakładu a ograniczony obowiązek podatkowy. 
d)Rzeczywisty właściciel.
 
3)Podstawowe zasady opodatkowania należności licencyjnych. 
a)Definicja , prawo do używania dzieła literackiego, artystycznego i naukowego jako należność licencyjna,programy komputerowe,know – how,odszkodowania za naruszenie praw.  Należności licencyjne a wynagrodzenie twórców i wykonawców za publiczne wykonanie utworu.  
b)Stawka podstawowa,stawka preferencyjna,zwolnienie,możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
c)Zwolnienie - Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich. 

4)Podstawowe zasady opodatkowania odsetek. 
a)Definicja,odsetki karne jako odsetki. 
b)Stawka podstawowa,stawka preferencyjna,zwolnienie,możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
c)Zwolnienie -Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich. 

5)Podstawowe zasady opodatkowania dywidend. 
a)Definicje,dywidenda,zaliczka na poczet dywidendy,umorzenie udziałów i akcji,likwidacja osoby prawnej,przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową,odsetki od pożyczki partycypacyjnej,łączenie oraz podział spółek kapitałowych. 
b)Stawka podstawowa,stawka preferencyjna,zwolnienie,możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
c)Zwolnienie,warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich. 

6)Podstawowe zasady opodatkowania pracy najemnej – umowa o pracę oraz stosunki cywilnoprawne jako praca najemna - miejsce wykonywania pracy a miejsce opodatkowania pracy najemnej. 

7)Podstawowe zasady opodatkowania zarządu oraz rady nadzorczej. 

8)Podstawowe zasady opodatkowania zysków kapitałowych. 

9)Podstawowe zasady opodatkowania nieruchomości – spółki nieruchomościowe – klauzula nieruchomościowa – kiedy zyski kapitałowe a kiedy zyski z nieruchomości. 

10)Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa. 

11)Podstawowe informacje na temat techniki poboru podatku. 
a)Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN.   
b)Jak w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ? 
c)Jak w przypadku zwolnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ?

12)Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
a)Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ? 
b)Wariat bezpieczny – pobór oraz zwrot podatku,wariant obarczony ryzykiem – oświadczenie.  
c)Wniosek o zwrot podatku,załączniki,zaświadczenia.  Oświadczenia,tryb wniesienia,opłaty,termin rozpatrzenia. 
d)Oświadczenie,należyta staranność,znaczenie praktyczne odpowiedzialność ,odpowiedzialność. 

13)Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.
a)Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ?
b)Opinia o zastosowaniu zwolnienia,wniosek,załączniki.  opłaty,tryb oraz termin rozpatrzenia,zakres czasowy obowiązywania,znaczenie praktyczne. 

14)Certyfikat rezydencji. Znaczenie praktyczne.  Kiedy potrzebny ? Kiedy oryginał a kiedy kopia? Znaczenie limitu 10.000,00 PLN. 

15)Obowiązki informacyjne. 
16)Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa. 

17)Podstawowe informacje na temat zmian CFC Law. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze:

Wykładowca : Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i 

 

 

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO