Miasto:
Nowy Sącz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

PODATEK PIT I CIT 2019/2020 Z UWZGLĘNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

Rozpoczęcie: godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Zakres tematyczny:

 1. Zmiana od 01.08.2019 roku w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób do ukończenia 26 roku życia
  • zasady stosowania zwolnienia
  • źródła przychodów do których zwolnienie ma zastosowanie
  • zwolnienie z opodatkowania w kontekście Płatnika – oświadczenia w 2019 i w 2020 roku
  • zasady stosowania zwolnienia w 2019 i odmienne zasady w 2020 roku
  • limit dochodu zwolnionego z podatku w 2019 i w 2020 roku
  • inne problemy praktyczne
  • zbieg zerowego podatku a kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich
  • odliczanie składki ZUS i składki zdrowotnej
  • ograniczenie pobierania składki zdrowotnej
  • konieczne zmiany w informacji PIT 11
  • problemy właściwej klasyfikacji przychodu w zeznaniu rocznym za 2019 rok
  • umowy zryczałtowane
  • zerowy podatek a ulga na dzieci, wspólne opodatkowanie i ulgi oraz zasiłki
  • przepisy przejściowe
 2. Zmiany w zakresie skali podatkowej i kosztów uzyskania przychodów – 01.10.2019 – praktyczne rozwiązania:
  • skala podatkowa do końca września 2019 roku
  • skala podatkowa w okresie 10-12/2019
  • skala podatkowa w rozliczeniu za cały 2019 rok
  • zasady stosowania kwoty wolnej w 2019 i od 01.01.2020 roku
  • koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2019 roku – do września, od października i za cały 2019 rok
  • zasady ustalania zaliczek w działalności gospodarczej i z umów o pracę po zmianach
  • podatek zryczałtowany
  • przepisy przejściowe
 3. Uchwalona zmiana ( Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy – 01.09.2019 i jej konsekwencje w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej.
 1. Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)
. Konsekwencje w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej ( dziennik ustaw 1018/2019) – sygnalizacja problemu – wejście w życie 01.01.2020
  • zakres danych wykazanych na „białej liście”
  • obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
  • dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
  • konsekwencje funkcjonowania „białej listy”
  • pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
  • zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
  • możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
  • zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
  • możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
  • zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
  • wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
  • ◦ przepisy przejściowe
 2. Split Payment – zmiany od 01.11.2019 wpływające na podatki dochodowe 
  • Split payment w praktyce po roku obowiązywania
  • Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach –
  • wejście w życie 01.11.2019
  • Nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
  • Likwidacja załączników 11,13,14
  • Likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
  • 01.01.2020 – kolejna zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15 d ustawy o CIT- tym razem decyduje łączna wartość należności na fakturze VAT – brak zapłaty w
  • mechanizmie podzielnej płatności skutkująca brakiem kosztów uzyskania przychodów
  • przepisy przejściowe
 3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku
  • zmiany z ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym
  • warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
  • dokumentowanie ulgi
  • termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
  • wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
  • przepisy przejściowe
 4. Zmiany w ordynacji podatkowej – jednolity rachunek płatniczy – zmiana uchwalona, obowiązuje od 01.01.2020
  • zasady nadawania podatnikowi jednolitego rachunku płatniczego
  • jeden rachunek do płacenia wszystkich podatków
  • zasady zaliczania dokonanej wpłaty za zobowiązania podatkowe i zaległości w podatkach
  • brak przepisu przejściowego
  • ryzyka i niebezpieczeństwa
 5. Problemy z ulgą innovation box w praktyce – najnowsze interpretacje i stanowiska organów skarbowych – informatycy – programiści jako najbardziej zainteresowana ulgą grupa – mity i możliwości
 1. Jeszcze o samochodzie – czyli samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019, po pół roku obowiązywania przepisów – układamy, wyjaśniamy:
  • ograniczenie kosztów amortyzacji
  • ograniczenie kosztów leasingu
  • ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
  • zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
  • ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
  • kiedy samochód jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej
  • ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku
 2. Zmiany w podatkach dochodowych od 01.01.2020 uchwalone już w 2018 roku
  • nowe zasady rozliczania straty
  • nowa definicja małego podatnika
 3. Panel dyskusyjny.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Anna Kędzierska-Adamczyk

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001