Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH NA 2019r. NOWELIZACJI USTAWY O VAT PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH NA 2019r. NOWELIZACJI USTAWY O VAT PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
380,- zł od osoby,
zapisz się

 Nazwa Kursu:  „Podatek od towarów i usług -omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień" 
 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  Hotel Tarnowia  ul Kościuszki 10 

Treści kształcenia:

1. Projektowana nowelizacja ustawy z wprowadzeniem zmian oznaczeń towarów podlegających opodatkowaniu z zastosowaniem                Kodu CN.
a)  Zmiana oznaczeń stosowanych dla towarów z PKWIU na Kod celny CN
b)  Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej
c)   Nowe załączniki do ustawy określające zakres :
      - towarów objętych obniżonymi stawkami VAT
      - towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem
      - towarów objętych tzw. solidarną odpowiedzialnością nabywców

2.  Projektowana nowelizacja ustawy w sprawie kryteriów technicznych   wymaganych od 2019r. dla kas rejestrujących.
a)  Kasy rejestrujące przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas
b)  Wycofywanie kas rejestrujących z papierową kopią paragonu.
c)   Podmioty zobowiązane w pierwszej kolejności do instalowania kas z pamięcią cyfrową.
d)  Ulga na nabywane kasy rejestrujące.
e)  Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – odnoszące się do rejestracji, użytkowania i serwisowania kas ON-LINE

3.  Projektowane rok 2019 r. inne zmiany w ustawie :
a)  Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli.
b)  Zakaz wystawiania faktury dla sprzedaży uprzednio udokumentowanej paragonem bez numeru rejestracji podatnika VAT.
c)  Sankcja dodatkowego zobowiązania podatkowego – 15% i 100%.
d)  Wyłączenie zwolnienia podmiotowego dla sprzedawców niektórych towarów przez internet. 
e)  Przepisy szczególne (wejście w życie 1.01.2018r.) dotyczące opodatkowania emisji bonów służących do nabywania towarów i usług.

4.  Transakcje „łańcuchowe” - dostawa ruchoma i dostawy nieruchome.
a)  Miejsce dokonania dostawy towarów – dostawa krajowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa.
b)  Transakcje trójstronne - WDT, WNT i dostawa dla której podatnikiem jest nabywca, czyli „trzy w jednym”
c)  WDT i WNT ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczenia towarów własnych (dostawy nietransakcyjne).

5. WNT oraz import usług - moment obowiązku podatkowego, odliczenie kwot podatku naliczonego w trybie reverse charge.

6. Sprzedaż wysyłkowa z/na terytorium kraju m.in. za pośrednictwem portali sprzedażowych.
 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacja o kadrze:

Krzysztof Woźniak
Wpis na listę doradców podatkowych, numer wpisu 08906.
Absolwent Uniwersystetu Warszawskiego (Wydział Prawa).

Pracownik Instytutu Finansów w latach 1991 - 2000 i Ministerstwa Finansów w latach 1991-1996
Od 1996 roku praktyka doradcy podatkowego, m.in. współpraca z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, a od 1999 roku współpracownik KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o.
W latach 1997 - 2000 oraz od 2002 - członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor wielu publikacji oraz wykładów dotyczących podatku od towarów i usług.
Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych od decyzji organów podatkowych oraz przed Sądami Administracyjnymi 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO