Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości

Podatek dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pon
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie

„Podatek dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi  7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.


Treść szkolenia:

1. Uzasadnienie potrzeby alokacji podatku dochodowego w czasie:

 • podatek dochodowy a system informacyjny w rachunkowości,
 • wynik bilansowy a podatkowy,
 • różnice trwałe i przejściowe,
 • przyczyny odroczenia podatku dochodowego.

2. Podatek bieżący - ujmowanie i prezentacja

3. Wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów

4. Różnice przejściowe - ogólna charakterystyka, różnice ujemne i dodatnie

5. Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:

 • zasady ujęcia,
 • wycena aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego.

6. Uznanie podatku odroczonego zasady ogólne  uznanie w rachunku zysków i strat odniesienie na kapitał własny i wartość firmy

7. Prezentacja i ujawnienie informacji o podatku dochodowym

8. Ustalenie podatku odroczonego - praktyczne aspekty wyceny i ewidencji, wycena na dzień bilansowy i na dzień nabycia, odniesienie skutków przeszacowania, zrachowanie podatku odroczonego oraz wykorzystanie i rozwiązanie rezerw, ujęcie w ewidencji dotyczące:

 • rzeczowych aktywów trwałych,
 • inwestycji długoterminowych,
 • długoterminowych rozliczeń międzyokresowych,
 • zapasów,
 • należności,
 • inwestycji krótkoterminowych,
 • krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych,
 • rezerw na zobowiązania,
 • rezerw na straty z transakcji w toku i przyszłe zobowiązania,
 • rezerwy na straty spowodowane zaniechaniem działalności,
 • zobowiązania,
 • rozliczenia międzyokresowe.

9. Ujęcie podatku odroczonego w szczególnych przypadkach (leasing, kontrakty długoterminowe, połączenia spółek, konsolidacja)

10. Prezentacja i informacje uzupełniające o podatku odroczonym w sprawozdaniu finansowym

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani mgr Ilona Bienias - biegły rewident Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO