Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób prawnych - zmiany na 2018 rok

Podatek dochodowy od osób prawnych - zmiany na 2018 rok

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
śr
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„Podatek dochodowy od osób prawnych - zmiany na 2018 rok”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Podział dochodów na odrębne źródła:

- wyodrębnienie nowego źródłą

- zyski kapitałowe

- zakres przychodów kwalifikowanych do zysków kapitałowych

- ustalanie podstawy opodatkowania

2. Ograniczenia w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

- wydatki na usługi niematerialne np. reklamowe, doradcze, badania rynku itp.

- straty z tytułu zbycia wierzytelności

- wierzytelności nieściągalne, umorzone

3. Nowe zasady finansowania dłużnego:

- odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych

- odsetki od pożyczek, kredytów bankowych

- przepisy przejściowe

4. Wprowadzenie podatku od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości:

- zakres przedmiotowy podatku

- podstawa opodatkowania, ustalenie i rozliczenie podatku

5. Modyfikacja przepisów w zakresie cen transferowych:

- zmiana definicji krajowych podmiotów powiązanych

- APA - uprzednie porozumienie cenowe

- szacowanie dochodów z operacji kapitałowych i ze zbycia nieruchomości

6. Nowy limit dla „niskocennych” składników majątku trwałego.

7. Modyfikacja rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy.

8. Rozliczenie wyniku finansowego jednostki - skutki podatkowe wypłat z zysku netto.

9. Zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych.

10. Modyfikacja przepisów dot. podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest specjalista ds. podatku dochodowego od osób prawnych.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO