Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób prawnych w 2019r

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2019r

Miasto:
Nowy Sącz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2019r

Zakres tematyczny:

1.Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%

2.Nowe zasady rozliczania strat podatkowych

3.Nowe regulacje w zakresie rozliczania kosztów podatkowych:

- nowe limity dla amortyzacji samochodów osobowych

- ograniczenia w zakresie kosztów używania samochodów osobowych   

  firmowych  i obcych

- rozliczenie kosztów przy sprzedaży samochodów osobowych

- umowy leasingu wg starych i nowych zasad

- zmodyfikowane zasady rozliczania kosztów finansowania kapitałem własnym

  i obcym

-zmienione zasady  rozliczenia transakcji zbycia pakietów wierzytelności

- nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w związku z konwersją

  długu na kapitał

- podwyższone limity składek na rzecz organizacji pracodawców

  i przedsiębiorców

  4. Zmiany zakresu przedmiotowego i zasad rozliczania podatku od budynków

  5.  Nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z obrotu walutami wirtualnymi

  6. Zmiany w zakresie dokumentowania i poboru podatku „u źródła”

  7.  Zmiany  w zakresie cen transferowych

   8. Bieżące problemy w zakresie ustalania przychodów i kosztów podatkowych.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni współpracownik naszego Oddziału cieszący się uznaniem słuchaczy  

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO